S betekenis & definitie

S - v. (-’s), 19de letter van het alphabet; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek die met S beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 90; — verder in afkortingen :

S. — salus — heil, welzijn; —
— senatus — senaat; —
— signa, signetur — teeken, merk, wonderteeken; —
— sive — dat is, te weten; —
— solo (muz.), zie aldaar; —
— soprano (muz.), zie aldaar; —
S. (in Latijnsche eigennamen) — Servius, Sextus;
S. — (in natuurkundige formules) schootsverheid; —
s. — (in natuurkundige formules) de afgelegde weg; —
— (in wiskundige formules) de halve som der zijden van een driehoek; —
S. — Stère — kub. Meter; —
S. — steamer — stoomschip; —
S. of Sign. — signetur (op recepten) — het worde geteekend; —
S of Sin. — sinistra (muz.) — de linkerhand; —
S. of St. — sancties, saint, sint — heilige of heilig; —
S. A. — Salvation Army — heils leger; —
S. a. — secundum artem — naar de regelen der kunst; —
s. a. — sine anno (bij bibliographische opgaven) — zonder jaar; —
S. A. E. — Son Altesse Eminentissime — Zijne of Hare Doorluchtige Hoogheid; —
S. A. I. — Son Altesse Impériale — Zijne of Hare Keizerlijke Hoogheid; —
S. A. R. — Son Altesse Royale — Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid; —
Sc. of Sculps. — sculpsit — hij heeft het gegraveerd; —
Scr. — scripsit — hij heeft het geschreven; —
S. D. A. P. — Sociaal-Democratische Arbeiderspartij; —
S. D. A. P.-er — lid der S. D. A. P.;
S. D. G. — soli Deo gloria — Gode alleen zij de eer; —
S. E. — Son Eminence of Son Excellence — Zijne Eerwaardigheid
of Zijne Excellentie; —
S. E. C. — salvo errore calculi — behoudens eene rekenfout; —
sec. — secans, zie aldaar; —
Sect. — sectio — eene afdeeling; —
S. E. et O. — salvo errore et omissione — behoudens misslag en uitlating; —
Sen. — senator, zie aldaar; —
Sen. of Sr. — senior — de oudste; —
Sept. — September; —
Seq. of Sq. — sequens — de of het volgende; —
s.g. — soortelijk gewicht, zie aldaar; —
S. G. D. G. — sous garantie du gouvernement — door de regeering gewaarborgd; —
S. H. — salvo honore — behoudens de eer; —
S. H. et S. — salvo honore et stipendio — met behoud van eer en jaarwedde; —
S. H. et T. — salvo honore et titido — met behoud van eer en titel; —
s.h. — shilling, zie aldaar; —
Sign. —signatum (erat) — (het was) geteekend; —
Sin. — sinus, zie aldaar; —
S. J. — sodetatis Jesu — van het genootschap van Jezus (de Jezuiëten); —
S. L. — suo loco — te zijner plaatse; —
S. L. E. A. — sine loco et anno — zonder plaats en jaartal; —
s. m. — salvo meliore — met voorbehoud van beter; —
S. M. —Sa Majesté — Zijne of Hare Majesteit; —
S. M. C. — Sacri ministerii candidatus — candidaat van het heilige leeraarsambt; —
Solv. — solvatur — het worde opgelost (op recepten), of betaald; —
S. P. D. — salutem plurimam dicit (het gewone opschrift in een Latijnschen
brief) — hij groet u zeer; —
S. P. Q. R. — senatus populusque Romanus— de Romeinsche senaat en het
Romeinsche volk; — zoo ook in Den Haag : S. P. Q. H., in Amsterdam:
S. P. Q. A., in Rotterdam : S. P. Q. R. enz.; —
S. q. — sufficiens quantitas — de toereikende hoeveelheid; —
S. R. of Salva rat— salva ratificatione — behoudens de bekrachtiging; —
Sr. — sieur — heer; — senior — de oudste; —
S. R. I. — sacri Romani imperii — van het heilige Roomsche rijk; —
S. S. — Sa Sainteté — Zijne Heiligheid; —
— sacra scriptura — de Heilige Schrift; —
S. S. — Staatsspoorwegen; —
s. s. — stoomschip : per s. s. afgeladen; aangekomen per s. s. Sunda; —
s. s. — soldatenschool, zie ald.; —
s. s. (op recepten) — sernis — de helft (van het opgegevene); —
s.s.t.t. (et h.) (op adressen) — salvis titulis (et honoribus) — behoudens zijne titels en eer; —
st. (ter aanduiding van muntspeciën) — stuivers; —
S. T. of S. T. Deb. — salvo titulo débito — met verschuldigde eer; —
Stbl. — Staatsblad; —
Stct. — Staatscourant; —
S. T. D. — sacrae theologiae doctor — doctor in de heilige godgeleerdheid; —
s. t. e. h. — sans titres et honneurs — zonder eer of titels; —
St. N. — stili novi — van den Nieuwen Stijl; —
St. V. — stili veteris — van den Ouden Stijl; —
Sup. — supra — boven; —
Sup. — superior — de vorige; —
S. V. — salva venia — met verlof; —
s. v. p. — s’il vous plait — als het u belieft; —
S. V. V. — sit venia verbo — met verlof gezegd; —
Synd. — syndicaat, zie ald.

Laatst bijgewerkt 29-11-2018