Disclaimer

De disclaimer van Ensie geeft meer informatie over de aansprakelijkheid, auteursrecht, privacyverklaring, beleidsregels en wijzigingen.

Disclaimer

1. Aansprakelijkheid

De op Ensie.nl aangeboden informatie is slechts informerend van aard. De inhoud van de website wordt door auteurs met verschillende expertises met de grootste zorg samengesteld en kan op ieder gewenst moment door hen worden gewijzigd. Ensie.nl noch de auteurs zijn aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de aangeboden informatie.

 

2. Auteursrecht

2.1 Auteurschap

Ensie.nl werkt met auteurschap, wat betekent dat de geboden informatie is te herleiden naar een auteur wiens werk mogelijk auteursrechtelijk is beschermd. Het vermenigvuldigen, verwerken, bewerken, vertalen, opslaan, of weergeven van informatie in elektronische media of systemen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding na uitdrukkelijke toestemming van Ensie.

2.2 Eindgebruikovereenkomst

Eindgebruiker heeft het recht om Ensie te raadplegen en te gebruiken voor eigen oefening, studie of gebruik, op voorwaarde dat Eindgebruiker dat doet zonder direct of indirect economisch of commercieel winstoogmerk.

Eindgebruiker mag de informatie gepubliceerd op Ensie.nl wel citeren maar niet reproduceren, verveelvoudigen of openbaarmaken en niet beschikbaar stellen aan derden. Eindgebruiker is onderworpen aan restricties die door het auteursrecht en andere vormen van wettelijke bescherming, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de naburige rechten, auteursrechten, het databankenrecht en rechten op software, volgens Nederlands recht worden opgelegd, en dat schendingen van zulke restricties leiden tot wettelijke aansprakelijkheid. Eindgebruiker onthoudt zich van het schenden van restricties.

2.3 Bronvermelding

Informatie overnemen van Ensie.nl is toegestaan met bronvermelding. Verwijs daarbij altijd zo specifiek mogelijk en houd rekening met de datum waarop de informatie voor het laatst is bewerkt. Gewenst opmaakformaat bronvermelding: Achternaam, Voorletter(s). Definitie en betekenis van [onderwerp] (versie 16 september 2014). Gevonden op Ensie; https://www.ensie.nl/auteur/onderwerp

2.4 Rechthebbenden

Ensie is een openbaar platform voor educatieve doeleinden. Voor de werken zijn we met auteur en of uitgever tot overeenstemming gekomen voor herpublicatie. Mocht een belanghebbende desondanks menen dat zijn rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken wij hem met ons contact op te nemen om samen tot een oplossing te komen.

 

3. Privacyverklaring

3.1 Google Analytics

De website Ensie.nl maakt gebruik van externe diensten die onderdeel zijn van Google Inc. De diensten Google Analytics en Google Adsense slaan gegevens op met betrekking tot het gebruik van de website Ensie.nl. Hierbij wordt een IP-adres opgeslagen door middel van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Google leest deze tekstbestanden uit en slaat deze ook op. Met deze informatie wordt vervolgens een rapport uitgeschreven om het gebruik van de bezoekers van Ensie.nl te analyseren. Hierbij behoudt Google zich het recht om de informatie die voortvloeit uit de hiervoor genoemde diensten door de spelen aan derden, mits dit binnen het wettelijk kader valt. Het IP-adres zal in geen enkel geval in relatie gebracht worden met andere gegevens van Google. Door gebruik te maken van de website Ensie.nl gaat de bezoeker akkoord met de hiervoor beschreven werkwijze van Google.

 

3.2 Gebruik LinkedIn

Ensie gebruikt de log-in functie van LinkedIn.com, dat wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Hof, Mountain View, CA 94043, VS, USA. (“Social Network”). We gebruiken de Sign-in/Login functie met LinkedIn, zodat je je kunt registreren of inloggen op 8vance met je sociale netwerk inloggegevens. We ontvangen niet het wachtwoord van je Social Network-account omdat wij deze gecodeerd zullen krijgen.

Bij gebruik van de LinkedIn Sign-in/Login functie, LinkedIn Corp zal 8vance voorzien van de informatie van je beperkte profiel op LinkedIn, als voornaam, achternaam, e-mailadres en functie ( dit niet?locatie, werk industrie, foto, onderwijs en werkervaring, vaardigheden, aanbevelingen, verjaardag, patenten , publicaties, certificeringen en cursussen.) De gegevens verzameld van het netwerk worden alleen gebruikt voor inlogdoeleinden en het automatisch aanvullen van je profiel op Ensie.nl. Deze gegevens worden verder niet gebruikt of extern gedeeld.

Linkedin ontvangt automatisch de informatie over je Sign-in/Login en het gebruik van de Ensie website. Het gegevensbescherming beleid van LinkedIn Corp kan hier worden gevonden.

 

4. Wijzigingen

De inhoud van de website Ensie.nl en de bijbehorende disclaimer kunnen te allen tijde veranderen. Het is dan ook raadzaam om deze disclaimer jaarlijks te raadplegen om van de wijzigingen op de hoogte te zijn.