H betekenis & definitie

H, v. (’s), 8ste letter van het alphahet; stuur hem naar de Oost en geef hem de drie H’s mee, houd hem hier, laat hem niet gauw terugkomen; — de drie H*s op den rug hebben, van predikanten gezegd die geen kans hebben om naar elders beroepen te worden; — H-ijzer, ijzeren binten of balken waarvan de doorsnede den vorm der letter H heeft; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met h beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 200 — In afkortingen :

H. of hl. — Heilig — (voor den naam van een Heilige); —
H. — herba (kruid) of hora (uur) (op recepten); —
h. — hoog — (in bestekken enz.);—
HA.of H. A. —hectare; —
h. a. — hoc anno — in dat jaar; —
Hand. — Handelingen; —
h. b. b. h. h. — hare bezigheden buitens huis hebbende (in advertentiën); —
H.B.S. — Hoogere Burgerschool; —
h. c. — honoris causa — eershalve; —
H. D. — Hare Doorluchtigheid: —
HD. — Hoogstdezelve enz.; —
Hd. of Hgd. •— Hoogduitsch; —
h. e. — hoc est — dat is; —
H. E. A. — Hun-Edelachtbaren; —
Hebr. — Hebreën, —
H Ed. — Hun-, Haar-Edele — (op adressen); —
H.E. Geh. — Hoogedelgeboren; —
H. E. Gestr. — Hoogedelgestrenge; —
H.E. G. A. — Hoog-Edelgrootachtbare; —
Herv — Hervormd; —
HG. of H. G. — hectogram; —
H. Geb. — Hooggeboren; —
H.H. — Hare Hoogheid; —
H H. — de Heilige — (voor de namen van Heiligen); —
HH. — de Heeren; —
HH. KK. HH. — Hunne (of Hare) Koninklijke (of Keizerlijke) Hoogheden; —
HH. KK. MM. — Hunne (of Hare) Koninklijke (of Keizerlijke) Majesteiten; —
HH. MM. — Hunne (of Hare) Majesteiten; —
h. i. — huns (of haars) inziens; —
H. IJ. S. M. — Hollandsche IJzeren-Spoorweg Maatschappij; —
H. K. H. — Hare Koninklijke Hoogheid; —
H. KK. H. *— Hare Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid; —
H. KK. M. — Hare Keizerlijke en Koninklijke Majesteit; —
H. K. M. — Hare Koninklijke Majesteit; —
HL. of H. L. — hectoliter; —
h. l. — hoc loco — te dezer plaatse; —
h. l. q. c. — hora locoque consueto — op gewonen tijd en plaats (bij aankondigingen van promoties, officieele plechtigheden enz.); —
h. l. s. e. — hoc loco sepultus est — op deze plaats ligt begraven; —
H. M. — Hare Majesteit; —
HM. of H.M. — hectometer; —
Hooggel. — Hooggeleerde; —
Hoogl. — Hoogleeraar; —
H. P. — (Eng.) horse-power — paardekracht; —
H. R. — Hooge Raad; —
Hr. — Heer; —
H. R. R. — Heilige Roomsche Rijk; —
H.S. — Heilige Schrift; —
h. s. — hoc sensu — in dezen zin; —
h. s. — hic situs — hier ligt begraven; —
Hs. — handschrift; —
Hss. — handschriften; —
h. t. — hoc tempore — op dezen tijd; —
h. t. I. — hier te lande officier bij de
artillerie h. t. I.; —
H. W. — hoog water, vloed; —
H. W. Geb. — Hoogwelgeboren.

Laatst bijgewerkt 12-09-2018