B betekenis & definitie

v. (-’s), tweede letter van het alphabet, zie A; de gezamenlijke namen of woorden in een adres-, in een woordenboek, die met b beginnen; — (in de muziek) benaming van den zevenden toon der diatonische en van den twaalfden toon der chromatische toonschaal, uitgaande van C; — b, mol of molteeken: het teeken dat voor eene noot geplaatst, haar een halven toon verlaagt; — bb dubbel mol, waardoor de noot een heelen toon wordt verlaagd; — (in de wiskunde) eene bekende grootheid; vgl. a; — in afkortingen B (op koersnoteeringen) beteekent dat de achter B (brief) vermelde som voor den wissel wordt gevraagd, ook P genoemd; —

B (in Lloyds scheepsregister) geeft aan, dat de scheepsromp van den tweeden rang is; zie A; —
B. — basso — zie BAS; —
B. — borium — (scheik.); —
B(a). — barium — (scheik.); —
B(r). — bromium —
B. B. — (Ind.) ambtenaar B. B. — bij het binnenlandsch bestuur; —
B. C. — basso continuo — doorgaande bas, generale bas; —
B. c. D. — bono cum Deo — met den goeden God, met Gods genade; —
B. L. — benevole lector —welwillende lezer;—
B. M. — beatae memoriae — zaliger gedachtenis; —
ook bene misceatur — goed vermengd (op recepten); —
B. O. W. — (Ind.) Burgerlijke openbare werken; —
B. P. F. — bon pour francs — goed voor ... francs (op Fransche wissels); —
B. V. — beata virgo —de HeiligeMaagd;—
B. V. — (Ind.) buitenlandsche vijand; —
B. W. — burgerlijk wetboek — artikel 84 van het B. W.; —
B. en W. — burgemeester en wethouders; —
B, Bco. — banco — bank (handel); —
Bar., Baresse, — baron, baronesse; —
Bibl. — biblia — bijbel; —
Br, Bro, Btto. — bruto — zie aldaar; —
Br. — broeder —(vrijmetselaar); —
BI., Blz. — bladzijde; —
bb. — bankbiljet; —
b.b.b. — beste blanke baai (tabak); —
b. b. h. ook z. b. b. h. h. — zijne bezigheden buitenshuis hebbende (in advertentiën); —
b. d. — in buitengewonen dienst; —
Bijl. — bijlage; —
bijz. — bijzonder; —
br. m. — brevi manu — dadelijk, zonder oponthoud; —
burg. — burgemeester; —
b.v., bijv. — bij voorbeeld.

Laatst bijgewerkt 31-08-2018