Ast betekenis & definitie

Ast (Georg Anton Friedrich), een Duitsch letterkundige en wijsgeer, werd in 1778 te Gotha geboren. Nadat hij aldaar het gymnasium had bezocht, begaf hij zich in 1798 naar Jena, om er in de theologie te studéren. Hier echter legde hij zich bepaaldelijk toe op de Oude letteren en wijsbegeerte. Eerst was hij privaatdocent te Jena, later (1805) hoogleeraar in de oude letteren te Landshut, en eindelijk (1628) te Munchen, waar hij als hofraad en lid der Academie op den 31sten December 1841 overleed. Hij heeft onder anderen de Tragoediën van Sophocles overgezet, en behalve een “Handboek der Aesthetik” onderscheidene hand- en leerboeken geschreven van geschied- en letterkundigen en wijsgeerigen inhoud. Tevens zijn wij eene volledige uitgave der werken van Plato met eene Latijnsche vertaling aan hem verschuldigd.

Gepubliceerd op 12-01-2018