R betekenis & definitie

R - , v. (-s), 18de letter van het alphabet; — hij kan de r niet zeggen, hij brouwt; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met r beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 80; — in afkortingen :

R. Réumur (op thermometers)
R. of R.c. recipe (op recepten) neem, men neme;
r. (in wiskundige formules) radius -straal;
(in natuurkundige formules)
resultante (zie aldaar);
r. of ƒ. r. recto of folio recto op de rechterzijde van het blad (in citaten en bibliographische beschrijvingen);
rab. rabat -korting;
rad. radicalen -zie aldaar;
R. C. of R. K. — roomsch-c(k)atholiek;
r. ct. regiments comamndant;
R. D. reverendus dominicus of reverende domine -eerwaardige heer;
Rec. Recensent -beoordeelaar;
Red. Redacteur of Redactie;
Ref. Referent -verslaggever;
Reg. regula regel -(ook) regius -konkinklijk;
Resp. Respublica -het gemeenebest;
resp. respectievelijk -in volgorde;
R. F. S. V. P. réponse favorable s’il vous plait verzoeke vriendelijk gunstig antwoord;
R. H. S. Rijks hoogere-burgerschool;
R. I. Romanum imperium -het Romeinsche rijk;
R. I. P. requiescat in pace hij (zij) ruste in vrede; bekende slotzangwoorden des priesters bij uitvaartdiensten of lijkplechtigheden;
R. I. S. A. Romanorum imperator semper Augustus -de altijd zeer verheven keizer der Romeinen;
R. K. S. Rijks kweekschool (inz. voor onderwijzers, -essen);
R. M. Regia Majestas -de koninklijke majesteit;
R. M. C. reverendi ministerii candidatus candidaat van het eerwaardig leeraarsambt;
R. N. S. Rijks normaalschool (inz. tot opleiding voor onderwijzers, -essen);
R. O. ratione afficii -ambtshalve;
remise ouverte (op telegrammen) open bestelling;
R. P. reverendus (of reverende) pater -eerwaardige vader;
réponse payée (op telegrammen) antwoord betaald;
R. P. D. (op telegrammen) dringend antwoord betaald;
R. R. regeeringsreglement;
r.r. reservatis reservandis -onder het noodige voorbehoud;
rud. rudimentair, zie aldaar.

Laatst bijgewerkt 22-11-2018