2019-11-22

'r

'r - Bezittelijk voornaamwoord 1. (spreektaal) bezit aanduidend door een 3e persoon vrouwelijk enkelvoud Ze gaat met 'r eigen fiets. 2. (spreektaal) (verouderd) bezit aanduidend door 3e persoon vrouwelijk meervoud De vrouwen hielden 'r ogen gericht op de hemel. 'r - Persoonlijk voornaamwoord 1. (spreektaal) accusatief van zij, derde persoon enkelvoud Ik wil...

2019-11-22

R

R - , v. (-s), 18de letter van het alphabet; — hij kan de r niet zeggen, hij brouwt; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met r beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 80; — in afkortingen : R. Réumur (op thermometers) R. of R.c. recipe (op recepten) neem, men neme; r. (in wiskundige formules) radius -straal; (in natuurkundige formules) resultante (zie aldaar); r. of ƒ. r. recto of folio recto op de rechterzijde van het blad (in citaten en bibliogr...

2019-11-22

r

are

2019-11-22

R

R, - de 18de letter van ons alphabet, de Grieksche rho, heeft een verschillenden klank naar gelang van de wijze, waarop zij door de spraakorganen wordt voortgebracht. Als cijfer geldt zij bij de oude Grieken voor 100, als het accent rechtsboven — voor 100,000, als het linksonder staat. In Rom. handschriften en munten beteekent zij: Roma, Romanus, rex, regina, regia, regnum, restitutor. Op recepten staat zij voor: recipe (Lat. = neem), in de numismatiek voor rarus (Lat. = zeldzaam) of revers (F...

2019-11-22

R

R is de zeventiende letter van ons alphabet en heeft in verschillende talen een min of meer zachten klank, opklimmend van het geluid van een klinker tot een scherpen sisklank. Onderscheidt zich de r door dezen laatsten, dan is zij voor velen moeijelijk uit te spreken, zoodat zij aanleiding geeft tot het zoogenaamde „brouwen”, waarbij de klank dezer letter nagenoeg verloren gaat. In het Sanskriet is de r een klinker, zoodat zij daarin lettergrepen kan vormen, en ook bij de Grieken had zij een...

2019-11-22

R

R -

2019-11-22

r

r - op recepten = „recipe”: neem.

2019-11-22

R

Achttiende letter van het alphabet. Het Rom. teeken R ontstond uit het Grieksche teeken (P) voor denzelfden klank. De R stelt in de Ned. taal voor den ratelconsonant (➝ Medeklinker).Afkortingen. R als Lat. afkorting = Roma, regnum, rex, enz.; R als cijferteeken beteekende bij de Romeinen = 80, R (met bovenliggend streepje) = 80 000; R in opgave van temperatuur = Réaumur; R = Röntgen, als eenheid van Röntgenstraaldoseering; r in de scheik. duidt aan een racemisch mengsel (...

2019-11-22

R

Wekker taal.

2019-11-22

R

1 op recepten = recipe, (Lat.) neem; 2 responde (Lat.) of respondeatur, (Lat.) antwoord, er worde geantwoord; (ook:) = Réaumur.