Synoniemen van macht

2019-12-06

Macht

Macht is de invloed die een persoon, bedrijf of organisatie heeft op anderen. Als iemand macht heeft, doen andere mensen datgene wat hen wordt opgedragen. In sommige gevallen is de macht in handen van één persoon of één groep, er is dan sprake van een dictatuur. Wanneer die persoon of groep echter geweld gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat de macht in zijn handen blijft, is er sprake van tirannie. Binnen de Nederlandse staat is de macht gescheiden, dit wordt ook wel de Trias Politica geno...

2019-12-06

Macht

Drie bekende omschrijvingen van macht zijn: - de mogelijkheid om in overeenstemming met de doeleinden van een persoon of groep, die gedragsalternatieven van andere personen of groepen te beperken; - het binnen een structuur van duidelijk gedefinieerde posities tot op zekere hoogte kunnen bepalen en controleren van of richting geven aan het gedrag van een ander of anderen, en wel meer dan omgekeerd het geval is, en waarbij de positiehouder zijn machtsuitoefening kan bevestigen met behulp van mach...

2019-12-06

Macht

Macht is uitgesteld geweld. Macht is anderen dingen laten doen waar je zelf geen zin in hebt. Macht is dingen laten gebeuren zoals men wil. Elkaar nadoen en ritualisering verankeren macht tot ingesleten gewoonten. Daarmee komt de macht der gewoonte tot stand (= zo doen we dat in onze club, 'zo hoort het'). De aanvoerder eigent zich gezag toe door middel van anciënniteit, geslacht en kennis. Gelijktijdig geeft de groep zijn leider steeds meer bevoegdheden. De voorganger treedt...

2019-12-06

Macht

Macht, een vies woord. Nederlanders vinden het lastig om met macht om te gaan. Nederland wil een land zijn waarin iedereen evenveel te zeggen heeft. Waarin er geen ongelijkheid bestaat. Dat is natuurlijk niet de realiteit, maar het is wel een diepgekoesterde Nederlandse illusie. Daardoor hebben veel Nederlanders er moeite mee om bijv. hun hulp duidelijk te zeggen wat die moet schoonmaken. Nederlanders zouden eigenlijk willen dat machtverschil niet bestond, ze vinden het een vies woord. Om machts...

2019-12-06

Macht

Kracht waarmee de ene partij de andere partij kan beïnvloeden.

2019-12-06

Macht

Macht omvat al die gevallen waarin mensen door andere mensen – direct of indirect – bij herhaling gedwongen (kunnen) worden tot gedrag dat indruist tegen hun eigen waarden of belangen.

2019-12-06

macht

Vermogen om groepen of individuen te beïnvloeden.

2019-12-06

Macht

Het vermogen om invloed uit te oefenen op medewerkers. Is een essentieel onderdeel van het leidinggeven.

2019-12-06

macht

macht - Zelfstandignaamwoord 1. het vermogen zijn wil op te leggen De macht van de grote banken is in het Amerikaanse Congres goed te voelen. 2. een staat die zijn macht doet gevoelen Van een wonderbaarlijk wereldrijkje zijn we vervallen tot een economisch machtje zonder inspraak in de wereldpolitiek. 3. met man en ~: met inzetting van alle beschikbare middelen

 • 2019-12-06

  macht

  controle

  2019-12-06

  Macht

  Het vermogen het gedrag van anderen met behulp van sancties te beïnvloeden.

  2019-12-06

  Macht

  Macht - 'macht hebben': in vorm zijn, in goede conditie verkeren. 'Op de macht rijden': niet erg soepel fietsen, omdat men een grote versnelling gebruikt. Le Mond reed er op de macht naar toe... - Nieuwe Revu 27.12.1990 ​

  2019-12-06

  macht

  macht - zelfstandig naamwoord 1. kracht om iets te doen ♢we duwden uit alle macht 1. boven je macht werken [met je handen boven je hoofd] 2. we waren niet bij machte om ... [niet in staat om ...] 3. uit alle macht [met de g...

  2019-12-06

  macht

  (de; -en) - lichamelijke kracht, syn. sterkte: op macht fietsen, klimmen, sprinten, (met een grote versnelling fietsen en daardoor) zonder souplesse en veel inspanning vergend.

  2019-12-06

  Macht

  Macht v. sterkte, lichamelijke kracht: dit is (of gaat) boven mijne macht; uit alle macht loopen, schreeuwen, zoo hard als men kan; uit alle macht; hij had de macht niet om op te staan; de macht zijner longen was verbazend; — met kracht en macht, met inspanning van alle kracht en iets met kracht en macht doorzetten; — boven zijne macht werken, met de handen boven het hoofd; — vermogen om iets te doen; het beschikken over middelen om zijn wil te doen eerbiedigen of zijn invloed te doen geld...

  2019-12-06

  Macht

  Macht - In de wiskunde: een product van gelijke factoren, bijv. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 35, lees 3 tot 5e macht. Gelijknamige machten hebben denzelfden exponent, bijv. av en bP\ gelijksoortige machten hebben hetzelfde grondtal, bijv. aP en aq. Het product van 2 gelijknamige machten is een macht met denzelfden exponent, waarvan t grondtal gelijk is aan ’t product der grondtallen: aP x bP = (ab)P; het product van 2 gelijksoortige machten is een macht met hetzelfde grondtal, waarvan de exponent is de...

  2019-12-06

  macht

  macht - Het bezitten van kracht, invloed en overwicht op anderen, op persoonlijk, politiek of nationaal niveau.

  2019-12-06

  Macht

  zie Kracht, zie Gebied, zie Gezag.

  2019-12-06

  macht

  In het Vroegmiddelnederlands ontmoeten wij in de Statuten van Beggaarde te Brugge [1292] de eedformule zweren bi ons heren doed of bi ons here lechame of bi sire macht ‘bij de dood of bij het lichaam van Onze-Lieve-Heer of bij zijn almacht’. De woordgroep bij gans macht is een verbastering van de eedformule bij de macht van God, waarin God en diens macht tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van...

  2019-12-06

  Macht

  1° (moraal) in den zin van bruut geweld, physiek overwicht, karakteriseert de materialistische rechtsopvatting, waar het recht van den sterkste geldt. Zij is de tegenstelling van het recht in de ware zedelijke beteekenis van dit woord. Zedelijke waarde en hoogheid komen aan m. alleen dan toe, wanneer ze door de wettige overheid gebruikt wordt als middel ter handhaving van recht en orde. Van deze m. is God de laatste bron. Zij is voor de menschelijke samenleving onmisbaar. Koenraadt. Voor de...