Wat is de betekenis van Heerlijke rechten?

2009
2022-09-29
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

heerlijke rechten

Speciale rechten van een heer, zoals het alleenrecht op jagen.

1999
2022-09-29
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Heerlijke rechten

Overheidsgezag, dat niet in een hiërarchische relatie, maar als eigen erfelijk recht wordt uitgeoefend. Het territoir waarover heerlijke rechten werden uitgeoefend, heette heerlijkheid. Heerlijke rechten konden wetgeving, rechtspraak en bestuur omvatten, in meer of minder ruime vorm, maar meestal ook aanspraken op inkomsten uit goederen (zakel...

Lees verder
1994
2022-09-29
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Heerlijke rechten

Heerlijke rechten, in de Middeleeuwen de rechten die door versnippering van het koninklijk gezag in handen waren gekomen van landsheren. Deze rechten waren geldig in het territorium dat de heren bestuurden. Gewoonlijk liet de heer zich vervangen door een → schout (hoge heerlijkheid) of een → baljuw of → drost. De heerlijke rechten bestonden onder a...

Lees verder
1981
2022-09-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Heerlijke rechten

zie heerlijkheid. Die rechten waren vele en velerlei, en niet bij elke heer dezelfde: jachtrecht, herendiensten (hand- en spandiensten), maalrecht, tal van belastingen in geld of natura; recht de geestelijkheid ter plaatse te benoemen (collatierecht), enz.

1981
2022-09-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Heerlijke rechten

het recht van jurisdictie binnen zeker territoir (→ Heerlijkheid), uitgeoefend door de heer, die zich gewoonlijk liet vervangen door een schout, bij een hoge heerlijkheid door een baljuw of drost (→ Ambachtsheerlijkheid). Tot de heerlijke rechten behoorden economisch gezien allerlei prestaties door de bevolking aan de heer verschuldigd o....

Lees verder
1973
2022-09-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

heerlijke rechten

in de middeleeuwen het recht van jurisdictie, binnen een territoir dat als heerlijkheid werd aangeduid. De heer had bij de uitoefening van zijn recht rekening te houden met de rechten die hogere gezagsorganen zich hadden voorbehouden, zelfs als hij een hoge heerlijkheid of halsheerlijkheid had. Wie zodanige heerlijkheid bezat, had hoge of criminele...

Lees verder
1958
2022-09-29
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

HEERLIJKE RECHTEN

Het leenrecht schoot in Frl. geen wortel. In 1504 verklaarde men, volgens Edo Jongema, aan George van Saksen: ‘De Friezen weten van geen leen.’ Zo was hier, anders dan in Groningen, ook geen sprake van H.r. over personen of goederen. De Fr. adel leek minder belangrijk dan die van elders. Vandaar nu en dan de poging om zich ‘heer&r...

Lees verder
1954
2022-09-29
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Heerlijke rechten

Rechten toekomende aan de heer ener heerlijkheid; afgeleide domeinrechten door de vorst aan particulieren vergund. Deze rechten waren, vóór de Franse revolutie, ook in Ned. van betekenis, vooral in het Z. en Midden. Of men de voorrechten van de Groninger jonkers theoretisch als h.r. mag aanmerken, is een strijdvraag; praktisch evenwel...

Lees verder
1916
2022-09-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Heerlijke rechten

Heerlijke rechten - Men kan eigenlijke en oneigenlijke heerlijke rechten onderscheiden, maar reeds dadelijk moet worden opgemerkt, dat het zeer moeilijk is om te beslissen, of men met een eigenlijk of een oneigenlijk te doen heeft. Heerlijkheid (zie op dit woord) is te definieeren als het recht om regeermacht uit te oefenen en het heerlijk recht bi...

Lees verder