Wat is de betekenis van Beschermende rechten?

2024-07-18
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Beschermende rechten

Dit zijn invoerrechten, die geheven worden met het doel, binnenlandse takken van bedrijf te beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Hebben deze rechten meer in het bijzonder ten doel, nieuwe takken van bedrijf achter de beschutting van een tariefwal tot ontwikkeling te brengen, dan worden zij opvoedende rechten (Erziehungszölle) genoemd. T...

2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Beschermende rechten

zijn invoerrechten, die worden geheven met het oogmerk, binnenlandse bedrijfstakken te beschermen tegen buitenlandse concurrentie; dit in tegenstelling tot fiscale rechten, die uitsluitend zijn bedoeld als middel tot het verschaffen van inkomsten aan de Staat. Indien invoerrechten in het bijzonder de bescherming van nieuw opgerichte bedrijven of be...

2024-07-18
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Beschermende rechten

zie: Invoerrechten.

2024-07-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Beschermende rechten

heffingen bij den invoer of bij den uitvoer van goederen, met het doel de concurrentie-voorwaarden van de binnenlandsche industrie gunstig te beïnvloeden, hetzij door den invoer van buitenlandsche producten te belemmeren, hetzij door den uitvoer van grondstoffen te bemoeilijken. > Bescherming. Kaag.

2024-07-18
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beschermende rechten

Beschermende rechten - invoerrechten, welke ten doel hebben de binnenl. nijverheid en landbouw te beschermen tegen mededinging van het buiten land of althans die werking hebben. Zie VRIJ HANDEL en PROTECTIE.

2024-07-18
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Beschermende rechten

Beschermende rechten - rechten, belastingen, in zeker land op bepaalde goederen geheven, ten einde den prijs daarvan bij invoer uit het buitenland te verhoogen, zoodat de koopers van dergelijke goederen evenveel moeten betalen als bij aankoop van binnenslands vervaardigde dergelijke goederen; worden geheven ter bescherming van binnenlandsche landbo...

2024-07-18
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Beschermende rechten

Belastingen of rechten die van uit het buitenland ingevoerde producten geheven worden, met het doel den invoer daarvan te bezwaren, te bemoeilijken, en zoodoende binnenlandsche producten tegenover buitenlandsche concurrentie te beschermen, ze op prijs te houden; tegenover de B. staat vrijhandel. Zie Protectionnisme.