Apenliefde betekenis & definitie

Men zegt, dat de apen hunne jongen wel eens door overmatige liefkozingen smoren, zoodat gemeld woord eene liefde beteekent, die door ouders jegens hunne kinderen op eene onverstandige wijze wordt betoond en alzoo ver is verwijderd van zoodanige liefde, welke den redelijken mensch betaamt. Liefde en verstand zijn de beide hefboomen der opvoeding. Deze moeten strekken om de kinderen tot menschen te vormen, in de schoonste beteekenis van het woord. Hunne deugden moeten ontwikkeld, hunne verkeerde neigingen beteugeld worden. Dit laatste veroorzaakt aan de kweekelingen doorgaans smart. Eene verstandelooze liefde, die zoozeer tegen deze smart opziet, dat zij het bedwingen der booze kinderlijke neigingen verwaarloost, is eene apenliefde, die het onkruid laat opwassen, dat weldra de overhand krijgt en alle goede kiemen verstikt.

Wanneer eene moeder gestadig met hare kleinen solt, ze streelt en vleit, even als de apen hunne jongen, — wanneer zij in haar kind niets anders ziet dan eene speelpop, haar tot vermaak geschonken, zoodat zij al zijne begeerten inwilligt, — zulk eene moeder is niet doordrongen van hare verhevene taak, en hare liefde mag apenliefde worden genoemd.

Gepubliceerd op 11-01-2018