Alvarez betekenis & definitie

Alvarez (Don José), een beroemd Spaansch beeldhouwer, werd den 23sten April 1768 te Priëgo in Andalusië geboren. Op 20-jarigen leeftijd begaf hij zich naar Granada, waar hij zich op het teekenen en modelleren toelegde. Hij verwierf de gunst van den bisschop van Cordova en tevens van dezen voldoende ondersteuning, om zijne studiën te Madrid voort te zetten. Hier verkreeg hij met een relièf den eersten prijs der Academie, en de Koning schonk hem eene jaarwedde van 1200 realen, om zich te Parijs en te Rome verder te bekwamen.

Zijn standbeeld “Ganymedes” prijkte in 1804 op de Tentoonstelling te Parijs, en de beroemde David zeide daarvan: “Wanneer deze Ganymedes uit den grond was opgedolven, zou niemand aarzelen, hem als een gewrocht der Oudheid te beschouwen.” Napoleon I bezocht den beeldhouwer in zijn atelier en schonk hem eene gouden medaille. Vervolgens begaf hij zich naar Rome, waar hij vele jaren vertoefde en voortreffelijke kunststukken vervaardigde. Canova en Thorwaldsen prezen hem om strijd. Door Ferdinand VII tot hofbeeldhouwer benoemd, bleef hij te Madrid gevestigd en leverde er onderscheidene beelden, die door bevalligheid en kracht uitmunten. Hij overleed in Spanjes hoofdstad den 20sten November 1827. — Zijn jongste zoon, Don Annibal, is te Rome met grooten roem werkzaam op het gebied der schoone bouwkunst.

Laatst bijgewerkt 14-11-2017