A. P. of AP. betekenis & definitie

A. P. of AP. beteekent Amsterdamsch peil, hetgeen niet verward mag worden met het Amstelpeil of dat van Amstelland. Bedoeld peil vertegenwoordigt een denkbeeldig horizontaal vlak, gelegd door het nulpunt der stadspeilschaal te Amsterdam. De generaal Krayenhoff heeft door waterpassing de hoogte van dat vlak boven de Nederlandsche rivieren en alzoo de hoogte van deze volgens A. P. aangewezen, en sedert werd dat peil dan ook algemeen als vergelijkingsvlak in ons land aangenomen, hoewel het geruimen tijd duurde, eer men er in slaagde, het ook op de eilanden over te brengen. Het merk van dat peil is te Amsterdam te vinden in de groef in de dijkpeilsteenen, die er in den muur van de Kolkswaterkeering en elders zijn ingemetseld. Die merken zijn den 22sten December 1812 door genoemden generaal met eene commissie onderzocht en naauwkeurig bevonden, waarna men tot verzekering van het nulpunt er nog vier nieuwe steenen, elk met eene peilgroef, heeft bijgevoegd.

Het Amsterdams stads lijdelijk peil is volgens het jaarboek voor Ingenieurs 0,15 Ned. el lager dan A. P.

Laatst bijgewerkt 11-01-2018