Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 01-11-2018

Ontvangen

betekenis & definitie

(ontving, heeft ontvangen), krijgen, in ontvangst nemen : geld ontvangen; ontvangen van den heer N. N. de somma van

... (op quitantiën); de heilige Sacramenten ontvangen;
aanvaarden, niet 'afwijzen; Heere Jezus ontvang mijn geest; zijn boek werd in de geleerde wereld zeer gunstig ontvangen;
— iets in ontvangst nemen dat door een ander wordt toegezonden : een goeden raad van iem. ontvangen; een bevel ontvangen; een bericht, een brief ontvangen; eene boodschap ontvangen, (ook) die aannemen;
— die boezem ontvangt het water van verscheidene andere;
— iets in eigendom erlangen, als geschenk, als loon enz. ; de vele weldaden welke wij in uw rijk ontvingen; het is zaliger te geven dan te ontvangen; onderwijs, eene opleiding, eene goede opvoeding ontvangen;
— het leven ontvangen, geboren worden;
— een naam ontvangen, daarmee genoemd worden : het kind ontving bij den doop den naam van Jan;
— een indruk ontvangen van iets;
— iem. naderbij laten komen en dan op eene bepaalde wijze in zijne vaart tegenhouden : den vijand met een kogelregen ontvangen;
— iem. bij zich toelaten, bepaaldelijk van een bezoeker : iem. hartelijk ontvangen; hij ontving ons op zijn studeerkamer;
— iem. met open armen ontvangen, met groote hartelijkheid ; zij ontvangen alleen op bepaalde dagen.