C betekenis & definitie

C., v. (-’s), derde letter van het alphabet; — de gezamenlijke woorden in een woordenboek, de gezamenlijke namen in een adresboek, die met c beginnen; — (in de muziek) de noot ut of do; ook het teeken van de vierkwartsmaat en als zij doorgestreept is van de alla-breve-maat; — als Rom. cijfer het getal 100; — (in de hoogere wisk.) het teeken voor eene constante waarde; — (in de natuurk.) het teeken voor de honderddeelige schaal van den thermometer van Celsius; — (in de scheikunde) carboneum (koolstof); — (in den handel) courant, kapitaal, conto.

C. a. — cum annexis — met den aankleve van dien; met bijlagen:-
Ca. — circa — ongeveer; —
Ca. —Calcium — (scheik.); —
Cand. of C. — Candidatus — candidaat; —
Cant. — Cantica — (In den Bijbel) het Hooglied; —
Cap, of C. — caput — hoofdstuk; —
carg. — cargadoor —
Cd. — cadmium — (scheik.); —
Ce. — cerium — (scheik.); —
Cent, of C. — centum — honderd; —
cert. — certificaat, zie — aldaar; —
Cet. — cetera — het overige; —
C. Ex. — cum expensis — met de kosten; —
c. G. — centigram, zie aldaar; —
c. i. — civiel ingenieur; —
c. I. — citato loco — ter aangehaalde plaats; —
c. L. — centiliter, zie aldaar;
C. M. of Cand. Min. — Candidatus Ministerii — candidaat in de godgeleerdheid; —
C. m. — conto mio — (in den handel) op mijne rekening; —
c. M. — centimeter, zie aldaar; —
c. M. — currentis mensis — der loopende maand;— (ook) currente mense — in de loopende maand; —
c. n. — cum notis — met aanteekeningen; —
Co of Comp., Cie. — compagnie of compagnon — zie aldaar; —
c. o. d. — (hand.) cash on delivery — betaling bij levering; —
Cod. — codex — wetboek; handschrift; —
Codd. — codices — handschriften; —
Coll. — collatis — gecollationneerd, vergeleken zijnde, na vergelijking; —
Comment. — commentarius of commentatio — verklaring, uitlegging, opheldering; —
Conf. of Cfr. — conferatur — men vergelijke; —
Cons. — consul; —
coup. — coupon, zie aldaar; —
C. q. — Casu quo — in welk geval, voor het geval dat; —
Cresc. — crescendo — (in de muziek) met toenemende sterkte; —
C. s. — cum suis — met de zijnen; — cum sortis — met zijne deel- of lotgenooten; —
CL of Crt. — courant — krant; —
CL of Cts. — cent of cents; —
ctr — centenaar; —

cwt. — centweight — Eng. handelsgewichfc van 50 KG.

Laatst bijgewerkt 01-09-2018