2018-11-15

C. C. C

C. C. C. - afkorting van Constitutio Criminalis Carolina, zie CAROLINA.

2019-07-09

C. C

C. C., - (handelsterm) conto currente: loopende rekening.

2019-03-13

C. c

C. c - in Romeinsch cijferschrift, centrum: 100. Op oudere muntspeciën de plaats, waar zij geslagen zijn. In verbinding met andere letters: cs of cts: cent of centime, Ctr: centenaar is 100 pnd, ca: circa, ongeveer, Co of Cie: compagnie, soms ook comp., Co conto of rekening, ct. of crt.: corrent of courant, Co. of Ct: conto corrent of rekening courant, co.a.m.: conto a meta of gemeenschappelijke rekening, co. m.: conta mio of mijne rekening, co. s.: conto suo of zijne rekening, co. n.: conto no...

2019-09-20

C. C. C

= Civilian Conservation Corps. niet-mllitaire corporaties in de Ver. St. v. Amerika tot behoud en vermeerdering der nationale (grond)waarden; een soort arbeidsdienst.

2020-01-24

C

C - op Duitsche munten, bet., dat die munt te Frankfurt a/M. geslagen is.

2020-01-24

C

C., v. (-’s), derde letter van het alphabet; — de gezamenlijke woorden in een woordenboek, de gezamenlijke namen in een adresboek, die met c beginnen; — (in de muziek) de noot ut of do; ook het teeken van de vierkwartsmaat en als zij doorgestreept is van de alla-breve-maat; — als Rom. cijfer het getal 100; — (in de hoogere wisk.) het teeken voor eene constante waarde; — (in de natuurk.) het teeken voor de honderddeelige schaal van den thermometer van Celsius; — (in de scheikunde) c...

2020-01-24

C

C - 1. als teken: derde letter, als klank: tweede medeklinker van het alfabet; 2. in een alfabetische rangschikking (kaartsysteem, boek e.d.) al de namen, woorden of lemmata die met een c beginnen; bij uitbreiding die namen, woorden of lemmata met de bijbehorende gegevens, teksten, systeemkaarten enz. De c gaat via Latijn en Grieks (gamma) terug op de Semitische gimel. Hij duidde een gutturale explosieve consonant aan: in Semitisch en Grieks de stemhebbende (= Duits ‘g’), in het Lat...

2020-01-24

C

C - Afkorting voor calloptie.

2020-01-24

C

C. als Romeins getalmerk bet. 100; (schelk.) koolstof; (electrotechniek) coulomb. C = Celsius. [sagiersaccommodatle.

2019-09-20

C. C

= 1 Corps Consulaire; 2 Carton Copy = Copie Correspondentie.

2020-01-24

C

C -

2020-01-24

C

C - de derde letter van ons (Latijnsche) alphabet, de gebogen vorm van de Grieksche gamma. Eerst had zij bij de Romeinen ook den klank der gamma, doch later (vóór 450 v. C.) van de k, welk letterteeken zij toen allengs verdrongen heeft. Toen de noodzakelijkheid zich deed gevoelen om die beide klanken te onderscheiden, keerden de Romeinen niet terug tot het gebruik van K voor den k-klank en van C voor den g-klank, doch zij namen een nieuw teeken voor den g-klank aan door een streepje aan de C...

2020-01-24

C.

C. - Dit sigma of stibadium kwam in gebruik, toen de vierkante tafels door de ronde werden verdrongen. Vgl. triclinium.

2019-04-30

SCHAAF, C. C

SCHAAF, C. C -

2020-01-24

C

C, de derde letter van ons alphabet, is bij de Romeinen uit de Grieksche gamma ontstaan, om vervolgens in de Romaansche en Germaansche talen eene plaats te vinden. Aanvankelijk werd zij te Rome als g uitgesproken; weldra echter voegde zij zich naar den klank der k en verdrong het teeken van deze letter, terwijl hare uitspraak nog steeds naar die der g bleef zweemen. De eerste taal-onderwijzer te Rome, Sp. Carvilius (235 vóór Chr.), gaf echter een schriftteeken aan de g, en na dien tijd gold de...

2017-10-17

C+

C+ - Symbool 1. (muziek) aanduiding van het overmatige C-majeurakkoord, tonen c-e-gis Verwante begrippen [1]Cm7, C-7, Cdim

2020-01-24

C

In hoogste instantie: voornaamste attribuut van zangeres.

2017-01-10

C en C

Een Command & Control (C&C)-server is een centraal systeem in een botnet van waaruit het botnet wordt aangestuurd.

2020-01-24

C

C - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de c, de derde letter van het alfabet 2. (muziek), (afkorting) afkorting van “C-majeur” C - Symbool 1. (muziek) symbool van het “C-majeurakkoord” Verwante begrippen Cm, C7, Cdim Zie ook c

2020-01-24

C

→ A