ARCHIEF betekenis & definitie

o. (...chieven), verzameling van geschreven stukken, oorkonden, akten, bescheiden, registers enz. tot het bestuur van staat, gewest of gemeente, tot eene instelling of vereeniging, tot den werkkring van een openbaar ambtenaar of tot een geslacht behoorende;—de bewaarplaats dier stukken; — GEBOUW, o. (-en); — STUK, o. (-ken); — WEZEN, o. het inrichten, bewaren, catalogiseeren enz. der archieven, vooral met ‘t oog op de historische waarde.