Synoniemen van Archief

2019-12-14

Archief

Een archief is het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Vgl. N.A.T. nr. 53: Een archief is het geheel der bescheiden, ambtshalve ontvangen of opgemaakt door een bestuur of zelfstandig handelend functionaris en naar hun aard bestemd om onder dat bestuur of die functionaris te berusten. Door deze definitie is het niet noodzakelijk afzonderlijk definities te geven van termen als "persoonlijk archief” , bedrijfs- en verenigingsarchie...

2019-12-14

Archief

Hier worden belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn, bewaard. Naast documenten, in de vorm van agenda's, notulen, dossiers, brieven en akten, kunnen ook kaarten, foto's, films, video's en digitale bestanden gearchiveerd worden.

2019-12-14

archief

archief - Zelfstandignaamwoord 1. plaats waar (meestal oude) documenten opgeslagen en verzameld worden In het Nationaal Archief in Den-Haag wordt veel geschiedkundig onderzoek gedaan. 2. verzameling documenten die zijn gemaakt en/of ontvangen door een persoon of organisatie Een huisarts moet zijn patiëntenarchief goed bijhouden. Woordherkomst uit het Latijn Verwante begrip...

2019-12-14

archief

archief - zelfstandig naamwoord uitspraak: ar-chief 1. bewaarplaats voor papieren en documenten ♢ we hebben het contract in ons archief gestopt Zelfstandig naamwoord: ar-chief het archief de archieven het archiefje

2019-12-14

Archief

Archief is een woord van Griekschen oorsprong, dat eene verzameling aanduidt van oirkonden, acten en bescheiden van vroegeren tijd, die bij de Grieken doorgaans op het raadhuis (archeion) werden bewaard. Men heeft openbare en bijzondere archieven. Tot de eerste soort behoren de rijks-, provinciale- en gemeentelijke archieven en zoodanige, die ten algemeenen nutte zijn aangelegd of beschikbaar gesteld. Tot de bijzondere rekent men die, welke aan bepaalde familiën, bijvoorbeeld aan vorstelijke of...

2019-12-14

Archief

Archief - [Lat. archi(v)um, Gr. archeion, d.i. raadhuis], o. (-chieven), 1. verzameling van geschreven stukken, oorkonden, akten, registers enz. uit verleden tijden die tot het bestuur van staat, gewest of gemeente, tot een instelling of vereniging, tot de werkkring van een openbaar ambtenaar of tot een geslacht behoren ; 2. bewaarplaats van de onder 1. genoemde stukken, instelling die ze beheert : hij werkt op het provinciaal —; fig. in titels van tijdschriften en verzamelwerken: Archief voor...

2019-12-14

ARCHIEF

o. (...chieven), verzameling van geschreven stukken, oorkonden, akten, bescheiden, registers enz. tot het bestuur van staat, gewest of gemeente, tot eene instelling of vereeniging, tot den werkkring van een openbaar ambtenaar of tot een geslacht behoorende;—de bewaarplaats dier stukken; — GEBOUW, o. (-en); — STUK, o. (-ken); — WEZEN, o. het inrichten, bewaren, catalogiseeren enz. der archieven, vooral met ‘t oog op de historische waarde.

2019-12-14

Archief

Archief - (afleiding onzeker; misschien Gr. archaion = iets uit oude tijden, of van archeion = ambtsgebouw). Reeds bij de Oostersche volken, Egyptenaren en Grieken, werd zorg aan de archieven besteed. Bij de Romeinen bestond een geordend archiefwezen, waarnaar het pauselijk archiefwezen werd ingericht; betreffende dit laatste beschikt men over betrouwbare gegevens vanaf de 2e helft der 4e eeuw. Vroeg in de Middeleeuwen hebben bisschoppen en kloosteroverheden zorg gedragen voor de bewaring van be...

2019-12-14

Archief

Archief (Lat. archium, archivum, uit Gr. archeion, raadhuis). Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende (kaarten) en gedrukte bescheiden, ambtshalve ontvangen bij of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voor zoover deze bestemd waren, om onder dat bestuur of dien ambtenaar te blijven berusten. Aan het hoofd staat een archivaris, wiens taak het is de stukken te ordenen en te beschrijven, aan de betrokken autoriteiten alle gevraagde inlichtingen te geven, en bezoekers...

2019-12-14

Archief

Archief - bewaarplaats van oude documenten, boeken, papieren en andere gewichtige bescheiden; ook de verzameling van stukken zelf.

2019-12-14

archief

archief - o., bewaarplaats, ook verzamelplaats van schriftelijke documenten.

2019-12-14

archief

archief - o. (archieven), handvesten, oude boeken, registers, papieren en geschriften; (ook) de plaats waar zij bewaard worden

2019-12-14

archief

o. bewaarplaats van schriftelijke oorkonden, acten enz.; verzameling van zulke stukken.