Gepubliceerd op 06-09-2018

Gemeente

betekenis & definitie

GEMEENTE, v. (-n), gemeenschappelijk grondbezit, communaal bezit, inz. van weiden, heidegronden of bosschen die de bewoners van eenig dorp in gemeenschappelijken eigendom hebben, (gew.) meente of mient geheeten;

— (hist.) de gemeene burgerij van stad of dorp, in tegenstelling van de regeering;
— (hist.) de gezworen gemeente, het college der gemeenslieden;
— de goegemeente, het volk dat goed van vertrouwen is en zich goedwillig door zijne regeerders allerlei lasten laat opleggen, (ook: het goedgeloovige, onontwikkelde volk, het groote publiek;
— de geringe, schamele, smalle gemeente, de geringe burgerij, het mindere volk;
— de spraakmakende gemeente, gezegd van het volk als schepper van de levende taal:
— (hist.) de burgerij eener stad, door den landsheer als eenheid erkend en met bepaalde rechten en vrijheden begiftigd (later ook van dorpen): de opkomst (toeneming in macht) der gemeenten in Vlaanderen in de 12de eeuw; schout, schepenen, raden en burgemeesters der gemeenten;
— het Huis der Gemeenten, het Engelsche Lagerhuis;
— een zelfstandig onderdeel van den staat, onder het bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders de gemeente Leiden; eene gemeente van 5000 zielen (inwoners); het hoofd der gemeente, de burgemeester; de rechten, de geldmiddelen, de huishouding eener gemeente; de grenzen, de uitgestrektheid der gemeente, t. w. van het grondgebied der gemeente; de bestrating, de verlichting der gemeente; een huis, een stuk land in de gemeente Hilversum;
— [het woord komt in dezen zin in tallooze samenst. voor, in verschillende opvattingen, als: van de gemeente: gemeentearchief, gemeenteadministratie, gemeentebegrooting, gemeentebelang, gemeentebestuur, gemeentehuishouding, gemeente-inkomsten, gemeenteraad, gemeenterekening, enz.;
— (van eigendommen der gemeente): gemeentebosch, gemeentegoederen, gemeentegrond, gemeentepark, gemeenteplein, gemeenteweg, gemeenteweide, enz.;
— (van ambtenaren in dienst der gemeente) gemeentearchitect, gemeentearchivaris, gemeentebode, gemeentegeneesheer, gemeenteontvanger, gemeenteopzichter, gemeentepolitie, gemeentesecretaris, gemeentevroedvrouw, gemeentewerklieden. enz.;
— (van instellingen onder beheer der gemeente): gemeenteapotheek, gemeentebrandweer, gemeentegasfabriek, gemeentereiniging, gemeenteschool, gemeentetram, gemeentewerf, gemeenteziekenhuis, enz.;
— betreffende de gemeente: gemeentewet, gemeentezaak, enz.;
— vanwege de gemeente gemeenteaccijns, gemeentebedeeling, gemeentebelasting, gemeentelasten, gemeenteopcenten, gemeenteverorde ning, enz.; alleen die samenst., wier beteekenie toelichting behoeft, zijn onder een afzonderlijk hoofd opgenomen ];
— (bijb.) het gezamenlijke volk der geloovigen de gemeente Gods (of des Heeren), Israël, als het uitverkoren volk; de gezamenlijke geloovigen die op ééne plaats vergaderd zijn de gansche gemeente nu boog zich neder;
— de gezamenlijke geloovigen der algemeene Christelijke Kerk Christus is het hoofd der gemeente;
— de vereenigde gezamenlijke leden der Kerk of van een bepaald kerkgenootschap: de gemeenten van Christus groeten ulieden; Paulus... aan de gemeente der Thessalonicensen; hij is lid van de Hervormde, van de Luthersche gemeente te A.; de predikant bij de Remonstrantsche gemeente te B.; zij die onder één kerkelijk opzicht, hetzij van éénen, hetzij van meerdere leeraren, doch onder één en denzelfden kerkeraad staan, maken eene afzonderlijke gemeente uit; bij de gemeente komen, tot lidmaat aangenomen worden;
— de Doopsgezinde gemeenten, de autonome vereenigingen van Doopsgezinden;
— de Vrije Gemeente, eene vereeniging van Protestanten van de moderne richting te Amsterdam, die zich niet konden voegen naar de kerkorde der Hervormde Kerk;
— (scherts.) een broeder ( of lid) van de natte gemeente, een vriend van den drank, een dronkaard;
— de gezamenlijke personen die eene godsdienstoefening bijwonen: de gemeente ging op naar het bedehuis; de gemeente gelieve te zingen van Psalm 42 het eerste vers.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.