Gepubliceerd op 01-12-2020

Verstedelijkingsnota

betekenis & definitie

op 11.2.1976 aangeboden tweede deel van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Deze nota beschrijft het beleid ten aanzien van de bevolkingsspreiding, de verstedelijking en de mobiliteit.

Het spreidingsbeleid is gericht op een meer evenwichtige spreiding van bevolking, werkgelegenheid, en voorzieningen over het land. Het verstedelijkingsbeleid beoogt een bloeiend voortbestaan van de bestaande stedelijke structuren te waarborgen en wil verarming van de stad tegengaan. Door stadsvernieuwing zullen nieuwe impulsen worden gegeven aan de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de oude wijken en zal de ontvolking worden beperkt en de sociale structuur worden versterkt. Met betrekking tot de mobiliteit is het streven erop gericht de groei van het aantal reizigers-kilometers te beperken. Daarbij zal niet alleen het aantal verplaatsingen moeten worden beperkt maar ook de lengte ervan. Milieuvriendelijke vervoerswijzen, zoals lopen en fietsen, en in zekere mate het openbaar vervoer dienen te worden bevorderd.

De beperking zal vooral worden toegepast op het autoverkeer. Naast de Verstedelijkingsnota staat de gelijktijdig uitgekomen Structuurschets voor de Verstedelijking (1978) waarin de ruimtelijke structuur van de verstedelijking vooropstaat. Het is de bedoeling dat deze schets om de vijf jaar wordt herzien ten einde de taakstellingen tijdig aan zich wijzigende omstandigheden te kunnen aanpassen. In de in 1983 verschenen versie van de Structuurschets ligt de nadruk op de woningbouw in en bij bestaande grote stedelijke gebieden. Zo mogen m.n. bij de vier grote steden veel meer woningen gebouwd worden dan in de vorige schets was aangegeven. In Almere moeten tussen 1990-99 12000-24000 woningen worden gebouwd.