Wat is de betekenis van Sacrament?

2022
2023-02-07
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

sacrament

(17e eeuw) bastaardvloek. Ook wel: 'alle sacramenten'. 'Sacramenten zeggen: vloeken' (P.C. Hooft). Vaak verbasterd tot seldrement of sapperment. Ook: alle sacramenten. • De zelfbeheersching, hoorders, is Een deugd, die men . . . . wel sacrament! (De volkslier: grepen en groepen uit het werkelijke leven. 1868) • Wel, sacrament! Voor den...

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sacrament

sacrament - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-cra-ment 1. doop en avondmaal in de protestantse kerk ♢ zij ontving het sacrament van de doop 2. een gewijde handeling in de katholieke kerk ♢ hij...

Lees verder
1997
2023-02-07
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

sacrament

P.C. Hooft gebruikt al het werkwoord sacramenten ‘sacrament zeggen, vloeken’. Een frequent voorkomende eedformule was bij de sacramente. Hoewel, wat heet frequent, als het WNT de verbinding niet afzonderlijk behandelt en volstaat met een bewijsplaats uit de Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht [1569]...

Lees verder
1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Sacrament

[Lat. sacramentum = datgene waardoor men zich of een ander verbindt, wijding, eed; christelijk Lat. = godsdienstig geheimnis (vertaling van Gr. mustèrion = mysterie), van sacrare = wijden, van sacer = gewijd, heilig, verwant met sancire = heilig, onschendbaar maken, bekrachtigen] 1. (godsdienstfenomenolo...

Lees verder
1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Sacrament

(Sakrament) genademiddel; kerkelijke gewijde handeling

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Sacrament

[Lat. sacramentum, heilig geheim; heilige handeling of bondseed], o. (-en), een heilbrengende symbolische rituele handeling. In de godsdiensthistorie is een sacrament een ceremonie waarin langs de weg van een zintuigelijk genieten van materiële voorwerpen tegelijk een bovenzinnelijke vorm van heil wordt verkregen. Voorbeelden: in de oudheid he...

Lees verder
1967
2023-02-07
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Sacrament

uitwendig teeken door Christus ingesteld, waardoor genade wordt aangeduid en gegeven. Het uitwendig teeken bestaat uit een uitwendige handeling met de begeleidende voorgeschreven woorden. De genade door de sacramenten gegeven is tweevoudig: zij schenken de → heiligmakende genade of vermeerdering daarvan, en bijzondere genaden van bijstand, de...

Lees verder
1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Sacrament

o., heilige handeling; genademiddel; in de R.K. Kerk: doop, vormsel, avondmaal, boetedoening, laatste oliesel, priesterwijding, huwelijk

1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Sacrament

s.n., sakramint (it); van de H. Sacramenten voorzien, bitsjinje.

1951
2023-02-07
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

sacrament

1. sacrament (des Altaars); 2. Avondmaal [bij de Protestanten]; administer the last sacraments, (ten volle) bedienen.

Lees verder
1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Sacrament

(<Lat.), I. o. (-en), 1. (R.-K.) elk der zeven wijdingen, die beschouwd worden als uitwendige tekenen, door Christus ingesteld en waardoor bijzondere genaden worden aangeduid en meegedeeld, t.w. Doopsel, Vormsel, Sacrament des altaars, Biecht, Oliesel, Priesterwijding en Huwelijk ; — inz. het Sacrament des altaars, d.i. de verandering van...

Lees verder
1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

sacrament

o. genademiddel; in de Protest, kerk zijn er twee; Doop en Avondmaal (in de oud Luth. kerk bovendien het Vormsel); in de R.K. Kerk zeven: de Doop, het Vormsel, het Sacrament des Altaars (Communie), de Biecht, het Oliesel, het Priesterschap en het Huwelijk. — Somtijds ook als een soort vloek gebruikt: sapperment! sakkerloot!

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

sacrament

O.-en (Lat. sacramentum: genademiddel: R.-K. elk der zeven uitwendige tekenen door Christus ingesteld, waardoor genade wordt aangeduid en gegeven: het Doopsel, het Vormsel, het H. Sacrament des Altaars, de Biecht, het H. Oliesel, het Priesterschap en het Huwelijk: inz. Sacrament des Altaars, ook: het H. Oliesel; Prot. elk der kerkelijke gewijde han...

Lees verder
1937
2023-02-07
Pegasus

S. van Praag (1937)

sacrament

o. genademiddel, in de Prot. kerk twee, in de R.K. zeven.

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Sacrament

1) b/d R.K.elk der 7 uitwendige, door Christus ingestelde, genade aanduidende en verlenende teekenen, nl.: Doopsel, Vormsel, H. S. des Altaars, Biecht, H Oliesel, Priesterschap, Huwelijk; 2) b/d Protest,: elk der kerkelijke handelingen, als instelling v. Christus beschouwd, nl. Doop en Avondmaal.

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sacrament

I. Genademiddel. A) Theologisch. Een s. is een uitwendig zichtbaar teeken, waardoor → genade wordt aangeduid en gegeven. a) Men spreekt van s. van het → Oud Verbond [o.a. → besnijdenis en Paaschlam (→ Paschen)], die volgens de leer der godgeleerden de genade beteekenden en doordat de ontvangers erin geloofden, hen geschikt maakt...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

sacrament

tot en met sacrarium → sakrament enz.

1928
2023-02-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Sacrament

betekende bij de Romeinen de eed in het algemeen en de soldateneed in het bizonder. Tevens ook de borgstelling, die bij den aanvang van een rechtszitting moest worden gesteld. Tegenwoordig kennen wij het woord alleen in godsdienstigen zin.De Rooms-Katholieke kerk onderscheidt zeven sacramenten, n.l.: het Doopsel, het Vormsel, het Heilig Sacrament d...

Lees verder
1926
2023-02-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Sacrament

Ons woord sacrament komt van het Latijnsche sacramentum, dat tweeërlei beteekenis heeft: a. de krijgseed, de eed van trouw, dien de soldaten moesten afleggen aan het keizerlijk vaandel en b. de waarborgsom, het boetegeld, dat in een proces door beide partijen in den tempel moest gedeponeerd worden, en dat de verliezer aan bet heiligdom verbeur...

Lees verder
1922
2023-02-07
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Sacrament

In de kerktaai is een sacrament een gewijde handeling, die onder een uitwendig teeken onzichtbare genadegiften verleent; in onze taal ook wel genade- middel genoemd. Het getal bedraagt in de Rooms Katholieke Kerk zeven, nl. : Doopsel, Vormsel, H. Sacrament des Altaars, Biecht, Heilig Oliesel (de gewijde olie aan stervenden toegediend), Priesterscha...

Lees verder