Wat is de betekenis van MATEN EN GEWICHTEN?

2024-06-21
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-21
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Maten en gewichten

In de Zaanstreek zijn op bescheiden schaal eigen maten en gewichten gebruikt. De meeste waren echter afkomstig uit Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en de Hondsbos, terwijl voorts gebruik werd gemaakt van de zogeheten Rijnlandse roeden. Doordat de streek in verschillende bannen (rechtsgebieden) was verdeeld, waren de gebruikte maten niet overal identiek....

2024-06-21
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

MATEN en gewichten

Het brengen van eenheid in de systemen van maten en gewichten stond in 1798 al op het politieke programma, maar het Franse metrieke stelsel werd in ons land pas in 1809 en 1810 ingevoerd. In een circulaire van 21 september 1813, gericht aan de maires, vond de prefect van het Departement van de Monden van de Schelde (waaronder Zeeland ressorteerde)...

2024-06-21
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

MATEN EN GEWICHTEN

(M.e.G.). Ondanks het wettelijk verbod van andere dan de officiële namen van M.e.G., leven de oude namen en begrippen in Frl. niet alleen voort, maar vormen in sommige gevallen (bijv. pondemaat, Fr.: pounsmjitte) nog steeds de normen voor koop- en huurprijzen. Notarissen noemen in officiële stukken het woord pondemaat niet, maar het begri...

2024-06-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Maten en gewichten

Het is begrijpelijk, dat de mens, waar ook ter wereld, reeds in een vroeg stadium van zijn ontwikkeling, de behoefte gevoeld moet hebben m. en g. in eenheden uit te drukken. Aan de primitieve lengtematen liggen veelal de maten der lichaamsdelen ten grondslag duim, voet etc.) of daaraan ontleende maten (vadem): de grotere maten zijn vaak veelvouden...

2024-06-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

maten en gewichten

o.; het stelsel van maten en gewichten; het algemeen gebruikte, tiendelige stelsel met de m als grondslag; de lengtematen hebben de meter als eenheid.

2024-06-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Maten en gewichten

lengte-, oppervl.-, inhoudsmaten en gewichten zijn i/d meeste beschaafde landen vastgesteld volgens het metrieke stelsel, waarvan de → meter den grondslag vormt, en wel direct de lengteen oppervl.-maten, indirect de inhoudseenheid dm3 of → liter e/d gewichtseenheid → gram; decimale onderdeelen of veelvouden hiervan worden aangeduid d...

2024-06-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Maten en gewichten

Reeds uit de vroegste Oudheid is het bekend, dat de mensch immer getracht heeft lijnen, vlakken en lichamen te vergelijken met andere om zich een voorstelling van hun afmetingen te kunnen maken. Zulke vergelijkingen maken noemt men meten en de grootheid, waarmede vergeleken wordt, is een maat. Gemakkelijkheidshalve heeft iedere maat eenige onderdee...

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Maten en Gewichten

mv. geheel,stelsel van maten en gewichten die als eenheid werden aangenomen.