Synoniemen van Ding

2019-10-21

Ding

Alle dingen zijn mogelijk voor God, alles is voor God mogelijk, waarbij impliciet geldt, dat dat ook zo is als het naar menselijke berekening onmogelijk is. De verbindingen die onder ding behandeld worden, vertonen geen samenhang. Ze zijn gebaseerd op oudere vertalingen met alle dingen, waar later alles werd gebruikt. De uitdrukkingen hebben het karakter van een citaat, en zijn vooral in godsdienstige kringen bekend. Dit geldt ook voor de hierboven vermelde uitspraak. Volgens de evangelisten Ma...

2019-10-21

Ding

1. het - keren voordat de vrouw wordt uitgekleed, soldatenuitdr., in zwang tijdens de mobilisatie van 1914, met de bet. ‘coïtus interruptus’. Syn. voor het zingen de kerk uitgaan. z van die-en,uitdr. gelanceerd door Koot en Bie, beginjaren negentig. In de mond gelegd van Cor van der Laak, een typetje dat aan het eind van een tirade voortdurend zei: ‘Van die dingen, ja? Van die dingen!’ Ondertussen een gevleugelde uitdr. geworden. 3. zijn- achternalopen,voortdurend aan seks denken; achte...

2019-10-21

ding

ding - zelfstandig naamwoord 1. iets wat je kunt aanraken, wat meestal niet leeft en niet al te groot is ♢ een lamp is een ding, een lam en een gebouw niet 2. een zaak, proces of persoon waarover men kan spreken of denken ♢ er is nog één ding waar we over moeten praten Algemene uitdrukkingen: 1. ik heb er een lie...

2019-10-21

ding

ding - Zelfstandignaamwoord 1. een voorwerp dat geen dier of mens is Hij behandelde zijn vrouw altijd een ding, het verbaasde dan ook niemand toen zij van hem wegliep. 2. (informeel) een meid De oude rijke man trouwde voor de zoveelste keer een nieuw jong ding. 3. (informeel) een penis 4. (verouderd) een samenkomst waar recht gedaan wordt (oorspronkelijke betekenis), zie geding 5. gebeur...

2019-10-21

Ding

Ding (geding), volksvergadering; Oudgermaanse aanduiding voor de vergadering van de dinggenoten in een rechtskring, ter uitoefening van de rechtspraak en om te beslissen over zaken die het belang van het volk betroffen. De rechter kondigde de besluiten af en zorgde in enkele gevallen voor de uitvoering ervan. Het ding werd volgens vaste regels gehouden. Het terrein waar het ding werd gehouden, werd afgebakend door het spannen van koorden aan hazelaarstakken, of door vier `scarnen' (banken), vand...

2019-10-21

Ding

DING, o. (-en), algemeene naam voor alles wat een zelfstandig bestaan heeft: elk ding op zich zelf beschouwd, heet eene eenheid; met onze zintuigen nemen we de dingen waar; de dingen en hunne eigenschappen; — vaak in tegenstelling met personen een goeden blik op menschen en dingen hebben; — iets waarvan men den naam niet kent: wat is dat roode ding op den toren ?; — iets dat reeds genoemd is of waaraan althans de hoorder ook denkt (vooral om minachting of verachting daarvoor uit te drukken...

2019-10-21

Ding

Ding - in den algemeensten zin is alles, wat gedacht wordt als een zeker zelfstandig bestaan hebbend, als een zekeren tijd durend en samenblijvend geheel, als „drager” van eigenschappen en wisselende toestanden. In engeren zin wordt de term gebruikt van de lichamen der ruimtewereld. Hij kan ook aangewend worden op levende organismen (planten, dieren en menschenlichamen). De mensch als geestelijk wezen echter heet niet „ding” maar „persoon”. — Bij het nadenken over de vraag, of het...

2019-10-21

Ding

Ding of zelfstandigheid is datgene wat na afscheiding van de wisselende feiten der ervaring als hun vaste grondslag overblijft. Het ding op-zich-zelf (an sich) is volgens Kant het ding als zoodanig, namelijk zonder zijne toevallige eigenschappen (kleur, beweging enz.). Daar dergelijke eigenschappen de kenmerken der dingen zijn, noemde Kant de dingen opzich-zelf onkenbaar of liever voor geene onderscheiding vatbaar. Fichte, Schelling, en Segel gingen een stap verder en loochenden het bestaan der...

2019-10-21

Ding

Ding - Verwijst naar de stijl van porselein dat in Ting Chou in de Chinese provincie Hoei werd vervaardigd van de 10de tot de 14de eeuw en wordt gekenmerkt door de doorzichtige ivoorwitte kleur en gegraveerde ontwerpen.

2019-10-21

Ding

Ding - eufemistische aanduiding voor vagina, directrice, streng geklede, enigszins stijve lesbienne. Het woord roept associaties op met het hoofd van een kostschool of meisjesschool, broeiplaatsen van lesbianisme. De directrice was vaak object van bewondering en meisjesachtige verliefdheid. Zie ook vierkante manteipakkenpot en sigarenpotje, dominante, de sadistische partner in het sm-spel. Door op zich kleine kwellingen, probeert de dominante de masochiste over de eerste relatieve grens te duwen...

2019-10-21

Ding

(Lat. res of essentia), als wijsgeerig begrip, beteekent logisch al datgene, waaromtrent in een oordeel een uitspraak kan worden gedaan; ontologisch al wat bestaat of bestaan kan, hetzij als verstandelijk kenbare zelfstandigheid, hetzij als zinnelijk waarneembare zelfstandigheidsbepaling.