Bolsward betekenis & definitie

Onder dezen naam vermel­den wij:

Pieter van Bolsward, een lekebroeder in het klooster Thabor bij Sneek, weshalve hij ook wel Petrus Thaborita of Peter Jacobz van Thabor genoemd wordt, een Friesch kroniekschrijver, die hoogst merkwaardige aanteekeningen omtrent de Friesche geschie­denis van de jaren 1250 tot 1550 heeft nage­laten. Zij zijn het eerst uitgegeven door Visser en Amersfoort in het “Archief voor Vaderlandsche en inzonderheid Friesche geschie­denis.” Van Pieter van Bolsward zelven weten wij niet veel meer, dan dat hij op last van keizer Karel V met zekeren Marten van Delf de Biltlanden heeft opgemeten.

Boëtius van Bolsward, geboren te Bols­ward in 1580, kunstenaar en kunsthandelaar te Antwerpen. Hij heeft een aantal fraaije gravures geleverd naar schilderijen van Rubbens.

Schelte van Bolsward, een broeder van den voorgaande en geboren te Bolsward in 1586. Hij was een uitstekend graveur, die de pen­seelstreek en tint van Rubbens op eene treffende wijze wist weder te geven. Zijne meest-gezochte plaat is echter “Christus met den rietstaf” van van Dijck, de proefdruk van deze plaat is wel eens met 300 gulden be­taald. Ook andere platen van dezen meester worden zeer geroemd.

Gepubliceerd op 19-03-2018