2020-02-17

Bolsward

De Friese Bierbrouwerij afficheert zichzelf als de kleinste brouwerij van Nederland. En dat hebben ze niet bedacht toen ze een flinke slok op hadden, want het is er inderdaad klein. In een voormalige zuivelschool worden op traditionele en ambachtelijke wijze acht verschillende soorten speciaal bier gebrouwen. Omdat de brouwer vindt dat zijn hemelse gerstenat een standbeeld verdient, koos hij als merknaam Us Heit, Fries voor Onze Vader. De naam van het allemachtig lekkere bier verwijst niet naar...

2020-02-17

Bolsward

Onder dezen naam vermel­den wij: Pieter van Bolsward, een lekebroeder in het klooster Thabor bij Sneek, weshalve hij ook wel Petrus Thaborita of Peter Jacobz van Thabor genoemd wordt, een Friesch kroniekschrijver, die hoogst merkwaardige aanteekeningen omtrent de Friesche geschie­denis van de jaren 1250 tot 1550 heeft nage­laten. Zij zijn het eerst uitgegeven door Visser en Amersfoort in het “Archief voor Vaderlandsche en inzonderheid Friesche geschie­den...

2020-02-17

Bolsward

Bolsward - stad en gemeente in de provincie Friesland. De gemeente is groot 930 H. A. en telt ruim 7200 inwoners, voor verreweg ’t grootste gedeelte stadsbevolking. De grond is zeeklei, grootendeels ontstaan door het dichtslibben der voormalige Middelzee, die langs Leeuwarden, Sneek en Bolsward zich als een Noordzeearm ver in Friesland uitstrekte, zooals de tegewoordige dijken nog aanwijzen. Al in de achtste eeuw komt B. dan ook voor onder de plaatsen, die zeehandel dreven, en nog in de 15e ee...

2020-02-17

Bolsward

Bolsward - Friesch Boalsert, gem. en stad in den greidhoek van Friesland, handelsstad aan de vroegere Middelzee, eens Hanzestad, één van de elf Friesche steden; opp. 918 ha; 1 Jan. 1933: 6 870 inw., waarvan ruim 48% Prot., ruim 33% Kath., de overigen onkerkelijk. De parochie staat onder leiding van Paters Franciscanen. Er is een R.K. landbouwschool. Middelen van bestaan: veeteelt, kleinhandel en industrie, op twee zuivelfabr. werken een 150 man. De overige industrie, o.a. van steenen en panne...

2020-02-17

Bolsward

Bolsward - Bolsward (Fries: Boalsert), gemeente in de prov. Friesland, gelegen tussen Harlingen en Sneek in Westergo, 9,38 km2, (zeeklei) 10.035 inw.; 36 % r.k., 25 % n.h., 15 % geref., 4 % overige, 20 % g. kerkg. (1971). Bolsward is vrij gaaf bewaard gebleven en bezit grachten en wallen. De stad is verzorgingscentrum voor een wijde omgeving. Er is een uitgebreide zuivelindustrie gevestigd, daarnaast is er ook voedingsmiddelen-, confectie- en metaalindustrie. De stad bezit een Hogere Landbouw Te...

2020-02-17

BOLSWARD

(Fr.: Bols(w) ert uit Bodeleswerth, mansnaam (Nieuwfr.: Boele) en werd). Gem. en stad in Westergo, 25 km Z.W. van Lwd., aan de rijksweg Heerenveen-Sneek-Afsluitdijk. Wonseradeel. GEMEENTEWAPEN. Dit wordt als volgt omschreven: In goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel. Het schild bedekt met een keizerskroon van goud, gevoerd van keel en gehouden door twee omziende leeuwen van goud, getongd en genageld van keel. De stadsvlag, een brede, horizontale, gele baan, beg...

2020-02-17

BOLSWARD

(Fr. Boalsert, Bolsert) Gemeente en stad in westelijk Friesland, gelegen aan de nieuwe rijksweg tussen Heerenveen-Sneek-Afsluitdijk. Opp. 938 ha., waarvan 199 bebouwd en 739 onbebouwd, hoofdzakelijk weiland. Als kern van een ontvolkend plattelandsgebied maakte Bolsward in de jaren ’50 en ’60 een geleidelijke groei door (bevolkingstoename met plm. 80 p.j.), die zich in de jaren ’70 versneld voortzette.Het gemeentewapen is als volgt: In goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt,...