Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 01-11-2018

Onderling

betekenis & definitie

bn. bw. onder elkander, wederkeerig, wederzijdsch : de spaarkassen en de genootschappen van ouderlingen bijstand; onderlinge verzekering, soort van verzekering waarbij de contractanten geen vaste premie betalen, maar jaarlijks pondspondsgewijze in de schade bijdragen;

— de denkbeelden waren op zichzelven beschouwd juist, maar het onderling verband ontbrak; het onderling vertrouwen is een der wezenlijkste eigenschappen van een rechtschapen vriendschap; de uitkomsten van het onderzoek onderling vergelijken; wfij bevielen elkander onderling, wederkeerig;
— die vertrekken hébben onderling gemeenschap, met elkander.