Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Artikel

betekenis & definitie

(<Fr.), o. (-en, -s),

1. (van een geleed geheel, b.v. een wet, belijdenis, overeenkomst enz.) iedere van de afzonderlijke bepalingen of verklaringen die met elkander het stuk vormen : de artikelen van een tractaat, van een program ener partij, van een contract; artikel 80 van de grondwet belette vele kamerleden aan de kieswet hun stem te geven ; — de twaalf artikelen des geloofs, zie Geloofsartikel; (fig.) het is geen artikel des geloofs, het is niet verbindend ; — (fig.) artikel één, het allervoornaamste, datgene waarvoor men in de eerste plaats moet zorgen :
2. (veroud.) punt, een onderwerp van gesprek ;
3. opstel, verhandeling geschreven voor en verschijnend in een dagblad, tijdschrift of ander periodiek : een reeks (van) artikelen in de N.R.C. ; een gedegen artikel van prof. C.;
4. aan een bepaald woord gewijd stuk in een woordenboek of lexicon : de onderwijzers moeten de artikelen van het Nederlands Woordenboek lezen en bestuderen ; dit woord is geen artikel, niet onder een eigen lemma behandeld;
5. voorwerp van handel, koopwaar : de prijscourant noemt vele artikelen (vgl. bad-, reis-, sport-, dames-, heren-); hij is agent in allerlei artikelen; er was niet veel vraag naar dat artikel; een winkel van dagelijkse artikelen ; — (fig.) dankbaarheid is een artikel dat sedert lang niet meer op de prijscourant genoteerd staat; —
6. (taalk.) lidwoord.