Gepubliceerd op 01-12-2020

streekplan

betekenis & definitie

1 plan dat ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening door Provinciale Staten voor het hele gebied van de provincie of voor een deel ervan moet worden opgesteld en waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in hoofdlijnen wordt vastgelegd. Het streekplan dient voorts als toetsingskader voor Gedeputeerde Staten met betrekking tot de gemeentelijke bestemmingsplannen en het integreert de verantwoordelijkheden van rijk, provincie en gemeenten (verticale coördinatie).

Bij het opstellen van een streekplan speelt de provinciale planologische dienst een belangrijke rol, bij de discussies erover de provinciale planologische commissie. In het streekplan wordt veel plaats ingeruimd voor het milieubeleid in het algemeen en voor natuur- en landschapsbescherming en openluchtrecreatie in het bijzonder. Ook zaken als militaire oefenterreinen, intensieve veehouderij, relatienotagebieden, delfstoffenwinning, infrastructuur, woonen werkgebieden worden in het streekplan behandeld.2 plan dat volgens de Belg. wet betreffende de Ruimtelijke Ordening en de Stedebouw van 1962 moet worden opgesteld door de rijksoverheid. Een streekplan is een plan van aanleg met verordenende kracht dat de ruimtelijke ordening bepaalt van een deel van het nationaal grondgebied dat een samenhangend geheel uitmaakt en op demografisch, sociaal en economisch vlak eigen kenmerken vertoont. Een streekplan wordt bij KB vastgesteld. In 1976 werden bij KB zeven streken vastgelegd waarvoor streekplannen moeten worden opgesteld nl. Brussel, Wallonië, Vlaams-Brabant en de vier overige Vlaamse provincies. Na de staatshervorming van 1980 is de ruimtelijke ordening een gewestelijke materie; het ziet er niet naar uit dat de opstelling van streekplannen nog ooit doorgang zal vinden.