Gepubliceerd op 01-12-2020

plan

betekenis & definitie

geheel van samenhangende maatregelen, bij overheidsbesluit vastgesteld, dat de verwerkelijking van een bepaalde geordende toestand beoogt. De overheidsplannen waar het dan om gaat, kunnen zeer uiteenlopende zaken omvatten zoals de jaarlijkse rijksbegroting, wegenplannen voor rijk en provincie, het gemeentelijk bestemmingsplan, het provinciaal streekplan, een recreatieplan, een milieubeleidsplan.

Een plan kan een breed terrein beslaan en wordt dan wel een facetplan (b.v. voor natuur- en landschapsbehoud) genoemd, ofwel een bepaald sectorbelang dienen (elektriciteitsopwekking). Er is in het laatste geval geen sprake van een sectorplan. Plannen die specifiek op uitvoering zijn gericht, worden wel als uitvoeringsplannen aangeduid. Andere zijn op het beheer gericht en er is dan sprake van een beheersplan. Verschillende onderdelen van overheidszorg kennen eigen specifieke planvormen, zoals de planningsprocedure openluchtrecreatie en het meerjarenprogramma landinrichting. Voor het verwerven van natuurgebieden kan er sprake zijn van een aankoopplan.