Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 21-10-2021

Catharina

betekenis & definitie

naam van verscheidene heiligen der roomsch-katholieke Kerk. De voornaamste zijn:

C. van Alexandrié, een der schoonste en geleerdste jonge maagden, gesproten uit koninklijk bloed, werd in 307 onthoofd; volgens de legende bragten de engelen haar hoofd naar den berg Sinaï; zij werd in Frankrijk vereerd als beschermheilige der philosophische faculteit te Parijs. Gedenkdag 25 Novemb.
C. van Siëna, geb. 1347, eene verwersdochter, trad in de orde der Dominicanen, en beroemde zich regtstreekschen omgang te hebben met Jezus Christus, die zijn hart tegen het hare verruild had. Na de raadgeefster geweest te zijn van verscheidene pausen, stierf zij 1380 te Rome, en werd 1461 door paus PiuslI gecanoniseerd. Gedenkdag 30 April.
C. van Bononia, uit Bologna, abdis van een Clarissen-klooster aldaar, gest. 9 Maart 1463, is beroemd door hare Bevelationcs Catharinw Bononiensi factie. Zij werd anno 1712 gecanoniseerd door Clemens XI.
C. van Zweden,eene dochter der heilige Brigitta, keerde uit Rome, waar zij met hare moeder een heilig leven leidde, terug naar Zweden, naar het klooster Wadstena, waar zij 1381 als abdis stierf; in 1474 gecanoniseerd; kerkelijke gedenkdag 22 Maart.
C. van Palanlia, eene vrome maagd,was de stichteres van het Maria-klooster te Milaan, zij stierf in 1478.
C. van Nicci, uit Florence, geb. 1522, gest. 1589 als priores van het klooster Prato, voerde eene uitgebreide briefwisseling, voornamelijk ook met Philippus van Neri, en werd 1746 door Benedictus XIV gecanoniseerd. Gedenkdag 13 Febr.