Wat is de betekenis van Wet?

2019
2021-09-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wet

Wet - Eigennaam 1. (religie), (over jodendom) Thora Het seminarium was voortgekomen uit de Talmoed Tora, een genootschap voor studie van de Wet en voor religieus onderricht uit de zeventiende eeuw. 2. (religie), (over christendom) Oude Testament In...

Lees verder
2018
2021-09-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wet

wet - zelfstandig naamwoord 1. regel van de overheid waar iedereen zich aan moet houden ♢ iedereen moet de wet kennen 1. het is geen wet van Meden en Perzen [geen regel waar iedereen zich aan moet houden]...

Lees verder
2017
2021-09-21
Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Wet

Een wet bestaat uit een of meer regels die door de regering en Tweede Kamer zijn vastgesteld en waaraan iedereen in Nederland zich moet houden.

2007
2021-09-21
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Wet

Het begrip ‘wet’ heeft een complexe geschiedenis, die te maken heeft met de oorspronkelijke samenhang en de voortschrijdende differentiatie van de sferen van religie, recht en moraal. Het begrip heeft vele uiteenlopende betekenissen, variërend van een ‘algemene redelijke wereldorde’ tot de concrete normen en voorschriften in het recht (ius) en de m...

Lees verder
2005
2021-09-21
Mens en recht

Mens en recht

wet

Regeling afkomstig van de regering en de Staten-Generaal.

2004
2021-09-21
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Wet

Regeling die door het parlement is goedgekeurd en waar iedereen zich aan moet houden.

2000
2021-09-21
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Wet

Wet van Meden en Perzen, een onaantastbare regel; regel zonder uitzonderingen. De profeet Daniël werd zeer geëerd door koning Darius van de Meden, maar Darius’ rijksbestuurders waren jaloers op hem. Daarom drongen zij er bij Darius op aan om eenieder die tot zijn eigen God zou bidden in plaats van een verzoek aan Darius te richten, in de leeuwenkui...

Lees verder
1997
2021-09-21
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

wet

Men deed in de Middeleeuwen regelmatig een eed op zijn geloof, en men deed dat o.a. door een eedformule waarin het zelfstandig naamwoord wet voorkwam in de betekenis ‘godsdienstig gebod, betrekking hebbend op hetgeen men gehouden is te geloven of op hoe men in overeenstemming met dat geloof moet handelen, en opgelegd door God in de Hei...

Lees verder
1992
2021-09-21
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Wet

Een wet is een geheel van regels waar men zich in zijn gedrag aan moet houden, of je dat nu leuk vindt of niet.

1990
2021-09-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

wet

wet - Voorschriften of regels afkomstig van de wetgever die iets bekendmaken, gebieden of verbieden, en die conform de noodzakelijke vormvoorschriften tot stand zijn gekomen. Voor regels met kracht van wet, uitgevaardigd door een overheidsinstantie om de bepalingen van een wet te interpreteren of ten uitvoer te brengen, wordt 'bestuurlijke maa...

Lees verder
1973
2021-09-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

wet

v./m. (-ten), een van het hoogste gezag uitgaande, erkende, bindende regel of een geheel van regels dat betrekking heeft op het onderlinge verkeer van mensen; 1. (godsdienst) de als van God uitgaande erkende leefregels: de joodse, islamitische —; de goddelijke —, de tien geboden; 2. (juridisch) schriftelijk vastgelegde rechtsregel van...

Lees verder
1952
2021-09-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wet

s., wet; stipt naar de letter van de —, wettich, wet(te)lik, wettysk.

1950
2021-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Wet

v. (-ten), (gew.) streep die gevormd wordt op de plaats waar de kleden van een zegen aan elkaar worden geboet.

1949
2021-09-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Wet

(1), in formele zin: besluit van Koning en Staten-Generaal; (2) in materiële zin: elke de burgers bindende rechtsregel uitgaande van enig gezag. Organieke W., die welke door de grondwet is voorgeschreven.

Lees verder
1933
2021-09-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Wet

1) geconstateerde regelmatige gang v. zaken, welke zich onder gelijke omstandigheid immer op gelijke wijze herhaalt (natuurwetten, wetten der wisk., enz.); 2) overheidshepaling of -voorschrift met bindende kracht v. alle onderdanen of v/d categorie v. onderdanen in die w. als zoodanig genoemd. Al naar de autoriteit, die de w. uitvaardigt en het gro...

Lees verder
1933
2021-09-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wet

A) In ruimsten zin is wet de weergave van iedere regelmaat in werking of handeling. Men spreekt bijv. van physische, biologische, historische, sociologische w., die alle een standvastige wijze van werken of handelen aangeven. Naast deze w. van feitelijk geschieden staan de w. van behooren (bijv. logische, aesthetische, militaire w.), waarvan de voo...

Lees verder
1916
2021-09-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Wet

Wet - Men onderscheidt wetten soms in wetten in materieelen en wetten in formeelen zin. Onder de eerste verstaat men die welke een regeling geven, welke van nature tot de taak der wetgevende macht behoort (zie WETGEVING). In tegenstelling met deze wetten zijn dan formeele die welke regelingen bevatten, welke eigenlijk tot de taak van een andere sta...

Lees verder
1910
2021-09-21
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Wet

Wet - de uitgedrukte wil van het daartoe bevoegde gezag, omtrent hetgeen rechtsvoorschrift zal zijn; volgens deze rechtsvoorschriften moet in het bepaalde gebied, waar het bevoegde gezag heerscht, worden rechtgesproken.

1898
2021-09-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Wet

Het begrip wet heeft 2 verschillende betekenissen: 1. wet - WET, v. (-ten), algemeene voorschriften door de hoogste macht van een staat vastgesteld, waaraan allen (in eene beschaafde maatschappij) zich moeten onderwerpen : over eene wet beraadslagen; eene wet ontwerpen, indienen, aannemen, afkondigen; eene wet opvolgen, nakomen, schenden, ontduiken...

Lees verder
1870
2021-09-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wet

Wet noemt men in het algemeen de vaste regelen, waardoor de werking van zekere krachten wordt bepaald. In dien zin spreekt men van de wetten der natuur. In meer beperkten zin is de wet een geheel van bepalingen, door de bevoegde staatsmagt vastgesteld en tot regels dienende, waaraan alle burgers zich moeten onderwerpen. Deze, de regtswetten genaamd...

Lees verder