Wat is de betekenis van Wetenschap?

2023-03-29
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Wetenschap

Wetenschap omvat zowel de menselijke kennis op bepaalde gebieden, de manier waarop mensen deze kennis ontvangen als het geheel (de organisatie) waarbinnen de informatie wordt vergaard. Wetenschap is dus een erg breed begrip. Het belangrijkste onderdeel van de wetenschap is het systematisch (op een bepaalde manier) verwerven van kennis. Door middel...

Lees verder
2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wetenschap

wetenschap - Zelfstandignaamwoord 1. het weten van de mens; georganiseerde kennis in de samenleving 2. de georganiseerde activiteit tot het vergroten van kennis en begrip, op wetenschappelijk niveau Woordherkomst Afgeleid van weten en met het achtervoegsel -schap. Synoniemen [1] kennis

Lees verder
2023-03-29
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

wetenschap

Wetenschap is zowel systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. (Wikipedia)

2023-03-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

wetenschap

wetenschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: we-ten-schap 1. geheel van kennis op een bepaald gebied ♢ economie is een wetenschap 2. het ergens van op de hoogte zijn ♢ de wetenschap dat zij zou...

Lees verder
2023-03-29
Wetenschaps- en filosofische begrippen

Dr. Rob van Gerwen

wetenschap

Wetenschap is het resultaat van de menselijke rationaliteit, is een van de meest gewaardeerde kandidaten voor wat 'kennis' inhoudt.

2023-03-29
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Wetenschap

Het verzamelen van kennis door een verschijnsel te bestuderen. Wetenschappers zoeken naar verklaringen en proberen bewijzen te vinden.

2023-03-29
Voor rede vatbaar:.
een filosofisch woordenboek voor Nederland

Paul Frentrop (2001)

Wetenschap

‘ Onwetendheid werkt niet als middel tegen kwalen. ’1 Gelukkig zit de mens niet stil. ‘Waar de mens ooit de beitel van zijn intuïtie hanteerde om begrip uit de werkelijkheid te hakken, gebruikt hij sinds een eeuw of drie de hamer van de wetenschap.’2 Sinds Newton in 1687 de wereld met zijn berekeningen versteld deed sta...

Lees verder
2023-03-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

wetenschap

de gespecialiseerde kennis op een afgerond gebied, verkregen door diepgaande studie en onderzoek. B.v. de economische wetenschap, natuurwetenschap, enz.

2023-03-29
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

WETENSCHAP

zie Geloof en weten.

2023-03-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Wetenschap

s., wittenskip, witnis.

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wetenschap

v. (-pen), 1. het weten omtrent—, de kennis, bekendheid met iets: zo ver gaat mijn wetenschap niet; met die wetenschap ging hij enz.; de rechters hebben daar wetenschap van gekregen, zijn er achter gekomen; de overlijdensaangifte moet worden gedaan door iemand die van het overlijden door eigen wetenschap kennis draagt; 2. wat me...

Lees verder
2023-03-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

wetenschap

v., in bet. 2 wetenschappen (1 het weten, kennis; 2 het geheel van kennis, betreffende enig vak van studie; de studie van enig vak): 1 welke is uw wetenschap omtrent die zaak? met die wetenschap had je mij moeten waarschuwen; 2 zijn wetenschap is niet groot, geleerdheid; de wetenschap bevorderen.

Lees verder
2023-03-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Wetenschap

1) het menschelijk weten als complex-begrip; 2) een bepaalde tak v. menschelijk weten (natuur-w., taal-w., enz.). Een veel gemaakte onderscheiding der wetenschappen is die in abstracte en concrete w.; verder spreekt men v. → exacte en empirische of proefondervindelijke w.

Lees verder
2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Wetenschap

bij Aristoteles alleen die kennis, welke berust op een strikt bewijs (demonstratie of zekerheidsbewijs), en, wijl hierin de eigenlijke oorzaken eener conclusie worden aangewezen (de-monstrare), dus hetzelfde als oorzakenkennis. Het spreekt echter vanzelf, dat ook omtrent de praemissen dezer conclusie oorzakenkennis moet worden verkregen, totdat men...

Lees verder
2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

wetenschap

('we:tənschap) v. (-pen) 1. Algm. datgene wat men weet, kennis ; welk is uw omtrent die zaak? met die had je me moeten waarschuwen. 2. Inz. a. praktische wetenschap, weet, handigheid ; elk ding heeft zijn -. b. geheel van zekere kennissen en van hun oorzakelijk verband : de beoefenen, bevorderen; de der talen; voor de leven; de steekt in gee...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wetenschap

v. (-pen), 1. het weten omtrent, de kennis, bekendheid met iets: zo ver gaat mijn wetenschap niet; de justitie heeft daar wetenschap van gekregen, is erachter gekomen; 2. het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee kennis verkregen kan worden; het geheel aan inzichten op een bepaald gebied: de universiteit leidt op tot...

Lees verder
2023-03-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Wetenschap

een welgeordend geheel van waarheden, welke alle op dezelfde afdeeling der werkelijkheid betrekking hebben. Reeds Aristoteles heeft de wetenschappen in theoretische, practische en poëtische onderscheiden. Het theoretisch weten houdt zich bezig met wat is zooals het is, b.v. met den lichaamsbouw der dieren, met den loop der sterren, met getalsv...

Lees verder
2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

WETENSCHAP

WETENSCHAP, v. (-pen), kennis, bekendheid met iets : zoo ver gaat. mijne wetenschap niet; de rechters hebben daar wetenschap van gekregen, zijn er achter gekomen; — weet, handigheid: elk ding heeft zijne wetenschap; — studieveld, tak van studie : zich op de wetenschap toeleggen, studeeren ; de wetenschappen, beoefenen; voor de wetensch...

Lees verder
2023-03-29
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Wetenschap

zie Kunst.

2023-03-29
Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Corneel (van) Kiel (1573)

wetenschap

Scientia, cognitio.

Lees verder