Xavery betekenis & definitie

Xavery is de geslachtsnaam van eenige Zuid-Nederlandsche kunstenaars. Van deze noemen wij:

Jan Baptist Xavery, een verdienstelijk beeldhouwer, geboren te Antwerpen in 1697 en in Italië tot kunstenaar gevormd. Hij vestigde zich vervolgens te ’s Gravenhage en overleed aldaar in 1752 of 1753. Hij was Hofbeeldhouwer van Willem IV, prins van Oranje, en van Xavery zijn de borstbeelden van dien Vorst en van zijne gemalin in de Oranjezaal in het Huis ten Bosch. Voorts beitelde hij de praalgraven van baron van Friesheim te Heusden, van baron van Welderen te Tiel, van baron van Coehoorn te Wijckel, van Sicco van Goslinga en echtgenoote in de kerk te Dongjum, het beeldwerk van het orgelwerk in de groote kerk te Haarlem, de figuren, de Regtvaardigheid en de Voorzigtigheid voorstellende, in den gevel van het stadhuis te ’s Gravenhage, het beeld van Mars op het voorplein van het kasteel te Breda, het borstbeeld van Fagel, enz.

Gerardus Josephus Xavery, een broeder van den voorgaande en desgelijks een kunstenaar, die onderscheidene schilderstukken leverde, inzonderheid portretten, jagtstukken, basreliëfs en bloemen. Hij werd in 1741 lid van Pictura te 's Gravenhage.

Jacob Xavery, een zoon van den voorlaatste en geboren te ’s Gravenhage in 1736. Hij ontving onderwijs in de kunst van Jacob de Wit en van J. van Huysum, en schilderde gedeeltelijk bloemen, gedeeltelijk historiestukken. Na den dood van zijn begunstiger Gerrit Braamcamp, in wiens beroemde verzameling zich 24 stukken van Xavery bevonden, begaf hij zich in 1769 naar Parijs. Zijn sterfjaar is ons onbekend.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018