Xaverius betekenis & definitie

Xaverius. Onder dezen naam vermelden wp:

Franciscus Xaverius de Heilige, den apostel der Indiërs. Hij werd geboren in 1506 op een kasteel bij Pamplona en studeerde te Parijs, waar hij met Loyola medewerkte tot de stichting van de Orde der Jezuïeten. Op last van den Paus en van den Koning van Portugal ondernam hij in 1541 eene zendingsreis naar Oost-Indië en Japan, overleed in 1552, werd te Goa begraven, in 1619 heilig verklaard en in 1747 door Benedictus XIV tot beschermheilige van Indië verheven. Zijne brieven zijn opgenomen in de „Historiagestorum per Jezuitas in Asia (1655, 5 dln)” van Daniel Bartolus.

Franciscus Augustus Xaverius, koninklijk prins van Polen en Lithauen, prins van Saksen, bestuurder van het keurvorstendom Saksen, geboren den 25sten Augustus 1730, en tweeden zoon van Augustus III keurvorst van Saksen en koning van Polen. Hij ontving eene zeer zorgvuldige opvoeding en vertrok in 1758 als graaf von der Lausitz naar Frankrijk, waar hij als luitenant-generaal in Fransche dienst een korps Saksers verzamelde, om daarmede en met de Franschen tegen de Pruissen en hunne bondgenooten te velde te trekken. Na den dood van zijn broeder, keurvorst Frederik Christiaan (17 December 1763), aanvaardde hij de voogdijschap over den minderjarigen keurvorst Frederik August, zocht de welvaart der uitgemergelde Saksers te bevorderen, alsmede de aflossing der schulden, stichtte in 1761 een raad van landbouw, nijverheid en handel, in 1765 de mijn-académie te Freiberg en verbeterde de schapenteelt door den invoer van Spaansche schapen. Den 15den September 1761 legde hij de voogdijschap neder, begaf zich eerst naar Parijs en vervolgens naar Rome, vestigde zich in 1796 op zijne heerlijkheid Zabeltitz en overleed te Dresden den 20sten Junij 1806. Eene „Correspondence inédite du prince François-Xavier de Saxe” is in 1874 in het licht verschenen.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018