Raadkamer betekenis & definitie

Raadkamer is de naam van eene niet openbare vergadering van het geregtshof of van de regtbank, die zich in het bijzonder bezig houdt met het voorloopig onderzoek van strafzaken. De regtbank, in raadkamer vergaderd ten getale van minstens 3 leden, moet op requisitoir van het openbaar ministérie regtsingang verleenen tegen den verdachte, dat is verlof geven, dat het openbaar ministérie hem dag vaarde en ter openbare teregtzitting brenge. Dergelijk bevel van de regtbank is ook noodig om de voorloopige gevangenzetting van den beklaagde te bewerkstelligen. Dit mag de regtbank echter slechts dan bevelen, als de beklaagde vervolgd wordt wegens eene misdaad namelijk een feit, waarop eene lijf- of onteerende straf is gesteld, en daarenboven in eenige correctionéle zaken, te weten: diefstal, opligterij, misbruik van vertrouwen, verwonding, bedelarij en landlooperij.

Oordeelt de regtbank, in raadkamer vergaderd, dat het geïncrimineerde feit tot een hooger of lager regtscollegie behoort, dan zal het den beklaagde daarheen verwijzen. Meent zij, dat er geene genoegzame gronden van bewijs aanwezig zijn, dan zal de regtbank de invrijheidstelling van een gevangene kunnen bevelen. Hiertegen kan de officier van Justitie zich verzetten, waarna het Hof beslist. Ook het Hof heeft zijne raadkamer, waar de leden, op requisitoir van den procureur-generaal de teregtstelling enz. van een beklaagde bevelen. Tegen het arrest van het Hof kan zoowel de beklaagde als de procureur-generaal zich in cassatie voorzien. De Hooge Raad doet alsdan uitspraak met spoed, met achterstelling van alle andere zaken, en beveelt ten principale de invrijheidstelling, de teregtstelling voor het Hof of de verwijzing naar een ander regtscollegie.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018