Wat is de betekenis van Raadkamer?

2018
2021-09-25
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Raadkamer

Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor geen openbare zitting is voorgeschreven. In de regel zijn strafzaken altijd openbaar; de behandeling in raadkamer is een wettelijk voorgeschreven uitzondering. Voorbeeld: schadevergoeding aan exverdachten. Zie ook: Strafrecht

Lees verder
2018
2021-09-25
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Raadkamer

De raadkamer is de Rechtbank die, meestal achter gesloten deuren, beslissingen neemt in rechtszaken. Dit kunnen tussenbeslissingen zijn, zoals die over het langer vasthouden van verdachten.

2016
2021-09-25
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Raadkamer

1. Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen openbare zitting is voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan klachten niet- vervolging (het hof oordeelt dan over de vraag of een verdachte moet worden vervolgd als het OM daartoe niet besluit). 2. Onderling beraad tussen de rechters die een zaak behandelen na de zitting om de u...

Lees verder
2009
2021-09-25
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Raadkamer

1. rechterlijk college dat strafzaken behandelt in niet-openbare zittingen; 2. beraad tussen de rechters na de openbare zitting.

1973
2021-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

raadkamer

v./m. (-s), 1. vertrek waarin een rechterlijk college beraadslaagt; 2. niet-openbare zitting van een rechterlijk college waarin over de zaken wordt beraadslaagd en beslist: terstond na de — werd mondeling uitspraak gedaan; 3. rechterlijk college dat de beslissingen neemt die niet in een openbare zitting behoeven te worden genomen (e): de &mda...

Lees verder
1950
2021-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Raadkamer

v. (-s), 1. vertrek waarin een rechterlijk college beraadslaagt, thans vooral in tegenst. tot het vertrek waarin de openbare zitting plaatsvindt; (ook) de zaal waarin de rechterlijke colleges gerechtelijke handelingen verrichten, verzoekschriften behandelen, verhoren afnemen enz. voorzoverre dit niet ter terechtzitting geschiedt; 2. zitting van ee...

Lees verder
1949
2021-09-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Raadkamer

kamer, waar de rechterlijke colleges beraadslagen. Ook worden in R. die beschikkingen genomen en die verrichtingen gedaan, die niet in het openbaar behoeven te worden uitgesproken resp. behoren te geschieden. Bv. het verhoor op vraagpunten, vordering tot faillietverklaring. Verder worden in R. genomen de beschikkingen der Rechtbank tot instructie e...

Lees verder
1933
2021-09-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Raadkamer

vergaderzaal, waarin de leden der rechtbank zich terugtrekken om overleg te plegen; niet-openbaar.

1933
2021-09-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Raadkamer

(recht), 1° Het vertrek, waar de leden van een rechterlijk college beraadslagen over de te nemen beslissing. De meeningen, welke in de r. aangaande aanhangige processen zijn geuit, mogen niet aan anderen worden medegedeeld (raadskamergeheim). 2° Behandeling in raadkamer noemt men iedere behandeling van een proces in een niet openbare zittin...

Lees verder
1916
2021-09-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Raadkamer

Raadkamer, - niet-openbare vergadering van een rechterlijk college. Zoo wordt in raadkamer over de zaken beraadslaagd en beslist. Ook heeft b.v. verhoor van bloedverwanten omtrent voorziening in voogdij en toeziende voogdij ingevolge art. 284 B. W. in raadkamer plaats.

1910
2021-09-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Raadkamer

Raadkamer - gesloten vergadering van de rechtbank, tot voorloopig onderzoek van strafzaken.

1898
2021-09-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Raadkamer

Raadkamer v. (-s), kamer, bestemd voor de raadsvergaderingen; — (recht.) niet openbare vergadering van een gerechtshof of eene rechtbank; — (zeet.) de kapiteinskajuit.

Lees verder
1870
2021-09-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Raadkamer

Raadkamer is de naam van eene niet openbare vergadering van het geregtshof of van de regtbank, die zich in het bijzonder bezig houdt met het voorloopig onderzoek van strafzaken. De regtbank, in raadkamer vergaderd ten getale van minstens 3 leden, moet op requisitoir van het openbaar ministérie regtsingang verleenen tegen den verdachte, dat is verlo...

Lees verder