Ichneumon betekenis & definitie

Ichneumon (Herpestes 111.) is de naam van een roofdierengeslacht, tot de familie der civetkatten behoorende. Het onderscheidt zich door een spitsen snuit met een vooruitstekenden, ronden neus, tegen den kop gedrukte ooren, eene ruwe tong, een slank ligchaam, korte pooten en zwarte en witte borstelige haren, voorts door een bij den romp dikken, maar allengs dunner uitloopenden, langen staart en door klieren aan den aars. De dieren van dit geslacht leven in het zuiden van Azië en in Afrika in onderaardsche holen en voeden zich met kleine zoogdieren, vogels, eijeren, insecten enz. Van de soorten noemen wij den Egyptischen ichneumon (H. ichneumon L.) of de Pharao-rat (zie bijgaande figuur).Deze is geelachtig-grijs met zwarte vlekken; het onderhaar is bruinachtig-geel en de stekelharen zijn zwart en geel geringd, en wel zóó, dat zich bij den kop meer de zwarte en onder den buik meer de gele kleur vertoont.

Zijne pooten en staart zijn nagenoeg zwart, en zijne klaauwen donkerbruin. Het dier heeft eene lengte van ongeveer 7 Ned. palm, en zijn staart is ongeveer zoo lang als zijn overig ligchaam. Hij gelijkt wel wat op den bunsing en dringt ook even vermetel door in de hokken en stallen van het pluimgedierte, om zijne vraatzucht te bevredigen. Voorts verdelgt hij vele ratten en muizen en maakt zich in Egypte bijzonder verdienstelijk door het opsporen en nuttigen der eijeren van krokodillen. Om die reden werd de ichneumon door de oude Egyptenaren als een heilig dier gehuldigd, terwijl de hedendaagsche bewoners van dat land hem vaak temmen, om zich door zijne tusschenkomst van ratten en muizen te bevrijden. Eene andere soort, de mungos (H. pallidus Cuv., Viverra Mungos llI), behoort te huis in Oost-Indië en is er de bitterste vijand van de brilslang. De naam ichneumon wordt ook gegeven aan een geslacht van sluipwespen (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt 08-08-2018