Haaff betekenis & definitie

Haaff (Gérard ten), een verdienstelijk Nederlandsch genees- en heelkundige, werd in 1788 lector in de heelkunde aan het Collegium Chirurgo-Clinicum te Rotterdam, bewees belangrijke diensten aan de wetenschap, werd er stads-chirurgijn, heelmeester van Schieland en examinator bij de Oost-Indische Compagnie, en overleed aldaar den 26sten Mei 1791. Hij heeft een aantal belangrijke opstellen geleverd in de werken der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.

Zijn bloedverwant Gérard Gijsbert ten Haaff, desgelijks geneesheer te Rotterdam, — voorts directeur en secretaris van het Bataafsch Genootschap aldaar, werd in 1799 lid der commissie tot het zamenstellen der „Pharmacopoea Batava”, overleed den 8sten December 1800, en heeft eenige genees- en scheikundige verhandelingen nagelaten.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018