Gepubliceerd op 29-01-2021

Eeredienst

betekenis & definitie

de uitwendige godsdienstvormen der kerkgenootschappen ter vereering van het Opperwezen. In verschillende landen vormt de eeredienst een afzonderlijk departement; in Nederland werd het beheer voor de zeken der eerediensten bij Kon. besluit van lb Sc])t. 1 h 15 van liet departement van binnenl zaken afgescheiden en onder twee afzonderlijke departementen gebracht, waarvan een voor den mei-katholieken en (‘en voor den katholieken eeredienst, elk met een directeurgeneraal. Met departement voor de zaken van den r.katholieken (‘eredienst werd eeliter bij kou besluit van 2(5 Juli 1 >20, No 12, weder opgeheven en gevoegd bij dat van binnenl zaken Bij kon besluit van 1Der ls2(->, Nd Hf, werd liet daarvan weder afgescheiden en andermaal als een afzonderlijk departement ouder een directeurgeneraal gebracht Beide departementen voor de ('erediensten zijn — na eerst bij kon. besluiten van 21 April lb02 (St. f2 en -fB) te zijn vervangen door bijzondere afdeelingen, vervolgens bij kon. besluiten van 2 Jan IMih (St 1 mi 2; te zijn hersteld, daarna bij kon be sluifmt van 2b .luli daaraanvolgende (St ISÖ en 1 1(5) wederom tot bijzondere atdeelingeu onder het belleer van de daartoe aangewezen hoofden van andere ministerieel«* departementen te zijn teruggebracht — hij kon hesluit van 2b Oct 1870 (St 17B) met ingang van 1 Jan ls71 delinitief opgeheven Hij laatstgemeld kon besluit is aan den munster van justitie opgedragen de uitvoering en toepassing van het zesde hoofdstuk der Grondwet, behalve art 171, der wet van 10 Sept Kio (St. 102) en der artt b t7 en 1717 B AV ; aan den minister van linanrien de uitvoering en toepassing van art 171 der Grondwet, liet helleer der bij de Staatshegronting voor de onderscheidene kerkgenootschappen toegestane geldmiddelen en de daarmede in verband staande werkzaamheden; — aan den minister van koloniën de uitvoering en toepassing van de verordeningen betreffende de onderscheidene eerediensten in de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen In Nederland gelden, wat den Th betreft, in het algemeen de volgende bepalingen Volgens de Grondwet belijdt ieder zijne godsdienstige meening met volkomen vrijheid, behoudens de bescherming van de maatschappij en van hare leden tegen de overtreding der strafwet Aan alle kerkgenootschappen wordt gelijke bescherming verleend. De leden der onderscheidene godsdienstige gezindten genieten allen dezelfde burgerlijke eu burgerschapsrechten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten mi bedieningen Openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen is vrij, behoudens de noodige maatregelen tot verzekering van de openbare orde mi rust De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, welke tijdens de uitvaardiging der Grondwet van 1813 door de onderscheidene godsdienstige gezindten of hare leeraars genoten werden, blijven aan die gezindten verzekerd. Aan de leeraars die tot nu toe uit 's Rijks schatkist geen o! een voldoend traktement genieten, kan een traktement, toegelegd of het bestaande vermeerderd worden. De Koningin waakt, dat alle kerkgenootschappen zich bonden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat Het recht van placet is opgeheven. Het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen is nader geregeld hij de wet van 1<) Sept. is.l.B (St. 102). Daarbij is bepaald, dat alle kerkgenootschappen vrij zijn in de regeling van al wat hunnen godsdienst en de uitoefening er van in eigen boezem betreft De bepalingen betreffende de inrichting en het bestuur der kerk worden aan de Koningin medegedeeld. Voor zooveel zij de medewerking van het Staatsgezag vermschon, behoeven zij de goedkeuring der Koningin Vreemdelingen behoeven de toestemming der Koningin tot het aanvaarden van kerkelijke bedieningen Synodale vergaderingen eu andere algmneene kerkelijke besturen behoeven de goedkeuring der Koningin op de plaats hunner vestiging. Alleen in liet belang der openbare orde en rust wordt die goedkeuring geweigerd; het besluit deswege moet met redenen omkleed zijn en openbaar gemaakt worden Kerkdijk gewaad wordt met in liet openbaar gedragen. De oprichting of inrichting van een gebouw tot uitoefening van den openbaren godsdienst vcrmsdit een voorafgaand onderzoek zoo er eene andere kerk bestaat binnen den afstand van tweehonderd meter Na onderzoek beslist het gemeentebestuur. Hooger beroep op Gedep Staten en daarna op de Koningin is toegelaten De koninklijke eindbeslissing wordt genomen, den Raad van State (afd voor de geschillen van bestuur) gehoord liet klokkengelui tot kerkelijke doeleinden kan worden verboden Bij liet in werking treden der wet \au Is.m zijn de wet van gernniial, janr X, mi alle andere met ■eerstgenoemde wet strijdige bepalingen afgesehaft. Zie voorts Hervormd Kerkgenootschap, Reinonstraiitsche Broederschap, Gereformeerde Kmk, Kuuigeliseli-butherseh kerkgenoolsehnp. Doopsgezinde gemeen ten, Kvangclische broedergemeenten, Anglikaanseli kerkgenootschap, Apostolische gemeen ten. Roomsch-Katholiek kerkgenootschap, Oud-Bisschoppelijke eleresic, Nederlandsch-Israël iet iscli kerk genootschap, Rort.Israelictiseli kerkgenootschap.