Wat is de betekenis van Eeredienst?

2024-05-21
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Eeredienst

zie Liturgie.

2024-05-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Eeredienst

uitwendige godsdienstvormen, tevens alle godsdienstige handelingen i/h geheel.

2024-05-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Eeredienst

1° bij de Katholieken, ➝ Liturgie (I). 2° bij de Protestanten. De Prot. verstaan onder den e. in het algemeen de openbare godsdienstoefening, d.w.z. het wettig vergaderen der gemeente met haar God na ambtelijke samenroeping. De handeling van Gods zijde bestaat in het „brengen van het Woord”, het „uitdeelen der Sacramenten&...

2024-05-21
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Eeredienst

Onder eeredienst wordt verstaan de openbare godsdienstoefening, d. w. z. het wettig, na ambtelijke samenroeping, saamvergaderen van de gemeente met haar God. Er is in den eeredienst een handeling van de zijde Gods, en een handeling van de zijde der gemeente. De handeling van de zijde Gods bestaat in het brengen van het Woord, in het uitdeden van he...

2024-05-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Eeredienst

Eeredienst - Het woord is niet van ouden datum. Men behoeft niet eens met G. W. Stemler — in het N. T. wordt nergens van eeredienst (cultus) gesproken, Theol. Stud. 7 (1889), 128 — naar den tijd der bijbelschrijvers terug te gaan. In het Nederlandsch komt het woord pas op het eind van de 18e eeuw voor als zoodanig. Het bedoelt de openbare godsdiens...

2024-05-21
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Herman Daniël Benjamins, Joh. F. Snelleman, Martinus Nijhoff, E.J. Brill (1914-1917)

Eeredienst

Het regelen van de zaken van den godsdienst werd door den Staat der Vereenigde Nederlanden beschouwd als te behooren tot hare attributen. In het Octroy van 23 Sept. 1682 waarbij Suriname onder de directie kwam van de W.I. Comp. werd die taak gelegd op de Bewinthebberen der Compagnie. Art. XXVIII luidde n.l.:‘Dat de voornoemde Bewinthebberen s...

2024-05-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Eeredienst

de uitwendige godsdienstvormen der kerkgenootschappen ter vereering van het Opperwezen. In verschillende landen vormt de eeredienst een afzonderlijk departement; in Nederland werd het beheer voor de zeken der eerediensten bij Kon. besluit van lb Sc])t. 1 h 15 van liet departement van binnenl zaken afgescheiden en onder twee afzonderlijke departemen...

2024-05-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Eeredienst

EEREDIENST, m (-en), de naam der vormen onder welke de verschillende kerkgenootschappen het Opperwezen vereeren; — kerkdienst, godsdienstoefening; minister van onderwijs en eeredienst.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Eeredienst

Eeredienst is een woord, waardoor de uitwendige godsdienstvormen der Kerkgenootschappen worden aangeduid, strekkende tot vereering van het Opperwezen. Te voren bestonden in ons Vaderland twee ministériën van Eeredienst, welke later in afdeelingen van andere departementen zijn opgelost. Daar zijn de uiteinden der (nagenoeg uitsluitend financiële) ba...