Reclame betekenis & definitie

Reclame, - terugvordering. Indien de kooper van roerende goederen den koopprijs, voor de betaling waarvan geen tijd is bepaald, niet voldoet, heeft de verkooper het recht het verkochte terug te eischen, zoolang het zich nog in handen van den kooper bevindt en het weder verkoopen ervan te beletten, mits de terugeisching geschiede binnen 30 dagen na de aflevering en de goederen zich nog bevinden in denzelfden staat, waarin zij zijn geleverd (art. 1191 B. W.). — Een eenigszins afwijkende regeling geeft het Wetb. v. K. voor handelszaken. Daarbij wordt onderscheiden of do kooper al of niet in staat van faillissement verkeert. Is zulks niet het geval, dan gelden artt. 244 en 245 K., waarbij in hoofdzaak naar art. 1191 B. W. wordt verwezen.

Voor het geval de kooper in staat van faillissement is verklaard, geven de artt. 230—239 een uitvoerige regeling. De reklame is dan toegelaten ook als de goederen op tijd zijn verkocht, d. w. z. als bij de koopovereenkomst bedongen is dat de betaling van den koopprijs na een bepaalden tijd kan geschieden. — In een anderen zin, n.l. in dien van opvordering van eigendom, wordt van reclame gesproken in artt. 240 en 241 K. (opvordering van in commissie gegeven goederen bij faillissement van een commissionnair) en in artt. 242 en 243 K. voor het geval dat een gefailleerde handelspapier heeft ontvangen, hetzij ter inning of als dekking voor door hem geaccepteerde wissels of aan zijn woonplaats betaalbare orderbiljetten, hetzij als onderpand voor een door hem geopend crediet.