Synoniemen van Reclame

    • reclameadvertentie
2020-02-27

Reclame

Een reclame is een vorm van communicatie dat tot doel heeft om iets of iemand bij anderen aan te prijzen of te promoten. Onder reclame worden alle middelen verstaan die ingezet worden om iets of iemand bekendheid te laten verkrijgen. Het belangrijkste doel van het maken van reclame is (naams)bekendheid verwerven. Deze bekendheid kan zich vervolgens uiten in een grotere verkoop van goederen of diensten, maar ook niet-commerciële doeleinden kunnen baat hebben bij reclame, zoals goede doelen en po...

2020-02-27

Reclame

Het overbrengen van een boodschap van een producent naar een consument, met het doel de verkoop van een produkt te stimuleren. Als het een homogeen produkt betreft, is het maken van individuele reclame weinig zinvol. Voor dergelijke produkten wordt alleen collectieve reclame gevoerd: melk, de witte motor. De reclamecodecommissie houdt toezicht op het naleven van de reclamecodes. De reclameraad houdt zich in het bijzonder bezig met het toezicht op de reclame via radio en televisie.

2020-02-27

Reclame

Reclame is overredende informatie over producten, diensten en bedrijven, waarbij gebruik wordt gemaakt van betaalde ruimte in massamedia en waarvan het doel is de kennis, attitude en mogelijk het gedrag van de doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden.

2020-02-27

Reclame

Betaalde massa-communicatie met het doel informatie te verstrekken, verwachtingen te creëren en het tot stand brengen van actie die de adverteerder ten goede komt (in het algemeen de verkoop van een produkt of dienst). Reclame is dus in de eerste plaats communicatie met de bedoeling om de aandacht, de houdingen of gedragingen van de ontvangers te beïnvloeden.

2020-02-27

reclame

Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden.

2020-02-27

reclame

Beïnvloedende informatie over producten, diensten en bedrijven waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van betaalde ruimte in de media.

2020-02-27

Reclame

Door een adverteerder betaalde informatie in massamedia over merken, organisaties of ideeën met als doel de kennis, attitude en/of het gedrag van de doelgroep in een voor het marketingbeleid gunstige richting te beïnvloeden

2020-02-27

Reclame

Reclame is het openbaar aanprijzen om de afzet van bier, of een ander product of dienst, te bevorderen.

2020-02-27

reclame

Gekochte aandacht in de media ofwel paid media.

2020-02-27

reclame

reclame - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-cla-me 1. het aanprijzen van een artikel of dienst ♢ reclames voor sigaretten zijn verboden 1. reclame maken [iets aanprijzen] 2. de sla is in de reclame [is goedkoper dan normaal] Zelfstandig naamwoord: re-cl...

2020-02-27

Reclame

Reclame noemt men in het algemeen eene aandachtwekkende aankondiging. Meer bepaald geeft men dien naam aan het regt van den verkooper van roerende goederen, om ze van den kooper terug te vorderen, zoolang deze ze na levering niet betaald heeft. In regten huldigt men dan ook de fictie, dat de eigendom van verkochte goederen niet door levering overgaat dan wanneer de prijs voldaan is. Hiervoor wordt echter vereischt dat men à contant verkocht hebbe: heeft men crediet gegeven, dan moet men zich ze...

2020-02-27

Reclame

Reclame - v. (-s), reclamatie; — alles wat dient om de opmerkzaamheid van het publiek te trekken, de aandacht te vestigen, inz. op hetgeen men verkoopt: die fabrikant maakt veel reclame voor zijne rijwielen; die winkelversieringen dienen tot reclame; reclamebiljetten; — aankondiging in eene courant in de gewone rubriek: reclames 50 cents per regel; aan reclame gaf Holloway ƒ 100.000 per jaar uit.

2020-02-27

Reclame

Het woord reclame is afkomstig van het Latijnse werkwoord reclamare, dat eigenlijk betekent „daartegen roepen of schreeuwen”, of (algemener) luid roepen en verbandt houdt met clamare = roepen. In de officiële taal betekent dan ook een reclame een terugvordering of een indiening van bezwaren; in het algemeen ieder bezwaar wegens schending van het recht. Zo kan b.v. de verkoper van onroerende goederen, indien deze onder bepaalde omstandigheden niet betaald worden, teruggave eisen...

2020-02-27

Reclame

Reclame - bezwaarschrift; ook: aanprijzing van zeker artikel of zaak in couranten, aanplakbiljetten enz. Zie ook: Recht van reclame. — De reclame is in den tegenwoordigen tijd een essentiëel bestanddeel van den modernen kantoorarbeid geworden. Voldoende is bewezen, dat de rechtstreeksche reclame in de meeste gevallen de beste kansen op succes biedt. Dat heeft daartoe geleid, dat men in de bureauindustrie, aan de vervolmaking van de vermenigvuldigingstoestellen bijzondere aandacht is gaan wijd...

2020-02-27

Reclame

Reclame, - terugvordering. Indien de kooper van roerende goederen den koopprijs, voor de betaling waarvan geen tijd is bepaald, niet voldoet, heeft de verkooper het recht het verkochte terug te eischen, zoolang het zich nog in handen van den kooper bevindt en het weder verkoopen ervan te beletten, mits de terugeisching geschiede binnen 30 dagen na de aflevering en de goederen zich nog bevinden in denzelfden staat, waarin zij zijn geleverd (art. 1191 B. W.). — Een eenigszins afwijkende regeling...

2020-02-27

reclame

reclame - v., openlijke aanprijzing ; in ’t oog loopende, aanbevelende aankondiging.

2020-02-27

Reclame

(technisch en economisch) omvat alle activiteit, strekkende 1° tot het bekendheid geven aan producten of diensten, die men heeft aan te bieden, 2° ook tot het beïnvloeden van de menschen om tot aankoop van deze producten of het gebruik maken van deze diensten over te gaan. R. is dus de op massafabricatie afgestemde afzet-methode. Men onderscheidt: mondelinge r. (voorheen: omroepers, thans reclame-lezing, reclame-liedje, r. door de radio); graphische r., d.w.z. alle r., die gebruik...

2020-02-27

reclame

v. 1 klacht; 2 in t oog lopende, aanbevelende aankondiging, openlijke aanprijzing enz.; reclamatie. reclameren. terugeisen, vergoeding vorderen; aanspraak op iets maken; tegen iets opkomen, zijn bezwaren indienen, klagen.

2020-02-27

Reclame

is inhaerent aan een behoeftenbevrediging, waarbij onafhankelijke subjecten in onderlinge concurrentie, ieder voor zich een zoo groot mogelijk deel van het afzetgebied trachten te bestrijken. Hierbij is te onderscheiden tusschen individueele- en collectieve R., de laatste uitgaande van een groep belanghebbenden, bijv. de gezamenlijke producenten van een bepaald artikel), zonder voorkeur voor één hunner. Voor een geslaagde R -campagne is kennis van alle factoren die het welslagen be...