Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Geest

betekenis & definitie

(pneuma, spiritus) is een onstoffelijke, onzichtbare, eenvoudige, onontbindbare substantie. Gods heilige engelen zijn geesten (Hebr. 1 : 14) en als zoodanig voor het natuurlijk oog niet waarneembaar.

De gevallen engelen of duivelen zijn ook geesten, ze hebben geen lichaam en zijn evenmin zintuiglijk waarneembaar.De menschelijke ziel is een geest. De mensch bestaat uit twee zelfstandigheden: geest en stof. Het rijk van het onzichtbare en van het zichtbare reiken in den mensch elkander de hand. Bij de schepping van den eersten mensch heeft God den geest, den adem des levens in de gevormde stof ingeblazen (Gen. 2 : 7). Hij is de Schepper aller geesten, de God der geesten van alle vleesch (Num. 16 : 22). Wanneer geest en stof door God in den mensch tot een organische eenheid worden verbonden, wordt de geest ziel, en wordt het stof lichaam.

Zoo is dus de geest een door God geschapen substantie, die, met het lichaam verbonden, het levenwekkende en levenonderhoudende principe is. De geest is het, die levend maakt (Joh. 6:63); een lichaam zonder geest is dood (Jac. 2:26). Als levensprincipe is de geest in den mensch het beginsel van kennen en kunnen, van aandoeningen en strevingen, van wijsheid, goedheid en heiligheid.