Roepende betekenis & definitie

(De stem van) een roepende in de woestijn, iemand die iets verkondigt waarnaar niemand luistert.

Roepen in de woestijn, tevergeefs aandacht voor iets vragen.

Het evangelie van Marcus in de Statenvertaling (1637) bevat aan het begin de volgende woorden: ‘De stemme des roependen in de woestijne, Bereyt den wech des Heeren, maeckt sijne paden recht. Joannes was doopende in de woestijne, ende predikende den Doop der bekeeringe tot vergevinge der sonden’ (Marcus 1:2-4). In de NBG-vertaling luiden de woorden waar het hier om gaat ‘de stem van een, die roept in de woestijn’, en in de NBV ‘Luid klinkt een stem in de woestijn’. De uitdrukking heeft ook geleid tot de werkwoordelijke verbinding roepen in de woestijn, die wordt gebruikt om aan te duiden dat iemand vergeefs iets verkondigt, omdat er niemand naar wil luisteren. Beide verbindingen worden nog zeer vaak gebruikt.

Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 28,14-16. Doe antwerdde IJan Baptiste din boden aldus: Jc ben de stemme des roepends in der wustinen. Gereidt den wech Gods, also alse wilen seide Ysaias de profete.

Gebruiksvoorbeeld: Roepen om de politie op het Leidseplein was een uitdrukking die het aloude ‘roepen in de woestijn’ al lang vervangen had. Zelfs de niet tot de politie behorende voorbijgangers liepen merendeels door, zonder om te kijken. (W.F. Hermans, Uit talloos veel miljoenen, 1989 (1981), p. 263-264)

Gebruiksvoorbeeld: Ik ben een profeet / van de liefde // De stem / -- eens roepende / in de woestijn -- // is bezweken aan hemelse kwalen. (N. Scheepmaker, De Gedichten, 1991 (Ik ben een profeet, 1955), p. 360)

Gebruiksvoorbeeld: [Minister Borst over de Bijlmer:] Professor Gerzons was met dat advies een roepende in de woestijn. (Radio I, 2-6-1999)

Gebruiksvoorbeeld: Activisten voor mensenrechten zijn profeten. Ze roepen in de woestijn dat mensen een beter lot verdienen. (Wordt Vervolgd, dec. 1998 - jan. 1999, p. 42)

Gepubliceerd op 11-05-2017