Synoniemen van Winst

2020-01-27

Winst

Winst van een bedrijf is het positieve verschil tussen omzet en kosten. Een bedrijf zal over het algemeen proberen zoveel mogelijk winst te maken. In het geval van winstmaximalisatie geldt dat er wordt geproduceerd totdat de marginale winst 0 bedraagt. Oftewel: MO = MK. Er is dan maximale winst omdat er over het vorige product nog winst werd gemaakt en over het volgende verkochte product verlies zal worden gemaakt. MO = MK geeft de hoeveelheid aan waarop de winst maximaal is. Je zult de prijs da...

2020-01-27

WINST

WINST, v. (-en), (in hoog. st. WINSTE), het winnen, wat men wint: die zaak geeft eene zuivere winst van 40 gulden in de week; — de bruto winst, verschil in prijs tusschen inkoop en verkoop; — de netto winst, wat men voor iets meer ontvangt dan men in ’t geheel uitgegeven heeft; — de winst bepalen, berekenen; (spr.) eerste winst is korte winst, wat men in het spel bij den aanvang wint, verliest men vaak spoedig weder; — dit is zuivere winste voor onze partij, voordeel. WINSTJE, o. (-s),...

2020-01-27

Winst

De winst van een onderneming is het positieve verschil tussen de omzet en de kosten van een onderneming. Ondernemingen met aandelen keren een deel van de winst uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Ook kan de winst gebruikt worden om de onderneming uit te breiden. Voor aandeelhouders is de winst van een onderneming dus erg belangrijk, want de omvang van de winst bepaalt het rendement dat over de aandelen behaalt wordt. Naast de verkoop van de aandelen is de winstuitkering de enige m...

2020-01-27

Winst

Winst noemt men het bedrag, dat de nijverheidsondememer (landbouwer, fabrikant of koopman) overhoudt na aftrek van de kosten, welke hij aan zijne onderneming heeft besteed. Zij is voor hem de regtmatige belooning voor de aanwending van zijn kapitaal, voor het gevaar, waaraan hij dit heeft blootgesteld, en voor zijne inspanning. Het bedrag van de winst is dus afhankelijk van de opbrengst der onderneming en van de gemaakte kosten. Hooge winsten kunnen met hooge dagloonen en lage winsten met lage d...

2020-01-27

Winst

Het verschil tussen de kosten en opbrengsten van een bepaald goed dat ondernemingsgewijs wordt geproduceerd of verhandeld. Niet op winstuitkering gerichte organisaties, vaak in de vorm van stichtingen, worden non-profits of ook wel not-for-profits genoemd. De laatste tijd slaan de discussies met betrekking tot het winstbegrip ook op not-for-profits. Winst wordt in dit geval dan oneigenlijk gebruikt, omdat het hier gaat om gevormde begrotingsoverschotten.

2020-01-27

winst

winst - Vaak gebruikt in plaats van nettowinst: de omzet van een bedrijf minus alle kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen et cetera.

2020-01-27

Winst

Winst - in den striksten zin van het woord eene vermeerdering van goederen, die op een geheel onverwachte althans toevallige wijze verkregen is, zooals: een prijs uit de loterij, het ontdekken van een goud-ader of van een petroleumbron op een eigen land, enz. Nog mag volgens de letter van het woord als winst worden beschouwd alles, wat wel niet geheel onverdiend, maar toch door buitengewone omstandigheden, waarop men niet heeft kunnen rekenen, boven rente van kapitaal, billijk loon voor besteden...

2020-01-27

Winst

tel uitje deze informele uitdr. wordt vaak ironisch gebruikt m.b.t. een strop of tegenvaller. De onderliggende bet. is dan ook die van ‘wat levert het op; wat houd je er ten slotte aan over’. Op 24 november 1964 bracht de VARA de quiz ‘Tel uitje winst’, gepresenteerd door Theo Eerdmans. Het programma hield driejaar stand (met de populaire quizmaster liep het tragischer af: hij verdronk in 1977 in een plas bij Vreeland). De titel werd vrij snel een gevleugelde uitdr. Toch bestond de uitdr...

2020-01-27

Winst

Winst - Men onderscheidt deze veelal in bruto en netto w. De eerste is b.v. bij verkoop, van hetgeen men eerst gekocht heeft, eenvoudig het voordeelig verschil tusschen verkoops- en inkoopsprijs. Onder netto w. verstaat men de bruto w., verminderd met gemaakte onkosten, soms ook met uit bedrijfsoogpunt noodzakelijke afschrijvingen en reserveeringen.

2020-01-27

Winst

zie: Ondernemerswinst.

2020-01-27

winst

winst - zelfstandig naamwoord 1. bedrag dat je overhoudt na aftrek van de kosten ♢ hoeveel winst heeft dit bedrijf gemaakt? 1. hij verkoopt die kast met winst [hij verdient eraan] 2. tel uit je winst! [het gaat veel opleveren, maar heeft ook negatieve kanten]

 • 2020-01-27

  Winst

  Opbrengsten minus kosten.

  2020-01-27

  Winst

  Es war einmal.

  2020-01-27

  Winst

  zie Baat.

  2020-01-27

  Winst

  Dit begrip behoort tot de meest omstreden vraagstukken in de bedrijfseconomie. Zonder meer wordt in den regel als w. beschouwd het verschil tusschen kosten en opbrengst, m.a.w. het saldo tusschen de geldswaarde der kosten in één periode, zooals die op grond van bepaalde prijzen bestaan, en de geldswaarde (opbrengsten) van de prestaties in die periode. Deze opvatting is de meest voor de hand liggende en daarom misschien wel de meest juiste. Het bezwaar tegen deze opvatting is, dat w...

  2019-03-13

  Imaginaire winst

  Imaginaire winst - zie denkbeeldige winst.

  2019-03-14

  Winst-rekening

  Winst-rekening - zie Verlies-en winst-rekening.

  2017-03-27

  ingehouden winst

  ingehouden winst - Deel van de nettowinst van een bedrijf dat niet wordt uitgekeerd als dividend maar wordt toegevoegd aan de reserves.

  2017-03-28

  ongerealiseerde winst

  ongerealiseerde winst - Ander woord voor papieren winst, winst die iemand in de boeken heeft staan als de actuele koers van zijn belegging hoger is dan de aankoopkoers. Zolang hij echter de belegging niet verkoopt, boekt hij geen winst in zijn portemonnee.

  2019-03-13

  Ingebeelde winst

  Ingebeelde winst - zie denkbeeldige winst.