Wat is de betekenis van SCHOUT-BIJ-NACHT?

2024-06-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

schout-bij-nacht

(18e eeuw) (sch.) vroedvrouw. Reeds in het 'Compleet Nederduitsch en Fransch Woordenboek' (1717) van P. Marin. • Schout-bij-nacht. Vroedvrouw. (Lijst van Zaansche woorden. In: Noord en Zuid. Jaargang 3. 1880) • Schout-bij-nacht, schertsende benaming eener vroedvrouw. (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden...

2024-06-18
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Schout-bij-nacht

(marine) 1 vroeger, 'opperhoofd: wiens pligt het is, bij nagt op te passen, dat ieder volgens zijn rang koome te seilen'; 2 thans: vlagofficier in rang onmiddellijk onder vice-admiraal volgend.

2024-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schout-bij-nacht

m. (schouten-bij-nacht, schout-bij-nachts), (zeew.) vlagofficier bij de marine in rang volgende op de vice-admiraal : de schout-bij-nacht beveelt de voor- of achterhoede en geleidt de vloot in de opgegeven koers; [vroeger moest hij des nachts de vloot in de voorgeschreven orde houden, vandaar de naam].

2024-06-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Schout-bij-nacht

laagste rang der vlagofficieren, gelijk aan generaal-majoor bij het leger. Naam wordt hieraan toegeschreven, dat onderbevelhebber van een vloot voorheen 's nachts tot taak had uit te kijken naar de gevaren, welke de vloot van de achterzijde bedreigden (Eng. Rear = achter) admiraal.

2024-06-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schout-bij-nacht

m. schouten-bij-nacht, schout-bij-nachts (oorspr. bevelhebber tot wiens taak het behoorde, te zorgen, dat de schepen ener vloot bij nacht in de voorgeschreven orde voeren; bevelhebber van een smaldeel; thans: laagste rang der vlagofficieren, een rang beneden den vice-admiraal).

2024-06-18
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Schout-bij-Nacht

Men onderscheidt bij de marine: subalterne officieren, hoofdofficieren en opper- of vlagofficieren. Tot de vlagofficieren behooren : admiraal, vice-admiraal en schout-bij-nacht. Zij voeren het bevel over een vloot of een smaldeel. De schout-bij-nacht staat in rang gelijk met generaal-majoor bij het leger. Eertijds had de schout-bij-nacht tot taak,...

2024-06-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Schout-bij-nacht

Laagste rang van de → vlagofficieren. Zie ook → Onderscheidingsteekenen en → Zeeofficieren. De aanspreektitel is s. Hij staat in rang gelijk met den generaal-majoor van het leger.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

schout-bij-nacht

(‘schoud-bij-'nacht) m. (-en, . . -, . . s) [moest eertijds zorgen dat de schepen bij nacht in goede orde voeren] laagste rang van de vlagofficieren bij de marine.