Wat is de betekenis van SCHOUT-BIJ-NACHT?

2020
2021-05-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

schout-bij-nacht

(18e eeuw) (sch.) vroedvrouw. Reeds in het 'Compleet Nederduitsch en Fransch Woordenboek' (1717) van P. Marin. • Schout-bij-nacht, schertsende benaming eener vroedvrouw. (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen. 1899)

Lees verder
1994
2021-05-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Schout-bij-nacht

(marine) 1 vroeger, 'opperhoofd: wiens pligt het is, bij nagt op te passen, dat ieder volgens zijn rang koome te seilen'; 2 thans: vlagofficier in rang onmiddellijk onder vice-admiraal volgend.

Lees verder
1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

schout-bij-nacht

[moest eertijds ’s nachts de vloot in voorgeschreven orde houden], m. (schouten-bijnacht, schout-bij-nachts), op één na laagste vlagofficiersrang bij de Ned. marine, overeenkomend met die van generaal-majoor bij landen luchtmacht. (e)De term schout-bij-nacht is sinds 1603 in gebruik, eerst bij de koopvaardij, later ook bij de ma...

Lees verder
1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schout-bij-nacht

m. (schouten-bij-nacht, schout-bij-nachts), (zeew.) vlagofficier bij de marine in rang volgende op de vice-admiraal : de schout-bij-nacht beveelt de voor- of achterhoede en geleidt de vloot in de opgegeven koers; [vroeger moest hij des nachts de vloot in de voorgeschreven orde houden, vandaar de naam].

1949
2021-05-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schout-bij-nacht

laagste rang der vlagofficieren, gelijk aan generaal-majoor bij het leger. Naam wordt hieraan toegeschreven, dat onderbevelhebber van een vloot voorheen 's nachts tot taak had uit te kijken naar de gevaren, welke de vloot van de achterzijde bedreigden (Eng. Rear = achter) admiraal.

Lees verder
1937
2021-05-08
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Schout-bij-Nacht

Men onderscheidt bij de marine: subalterne officieren, hoofdofficieren en opper- of vlagofficieren. Tot de vlagofficieren behooren : admiraal, vice-admiraal en schout-bij-nacht. Zij voeren het bevel over een vloot of een smaldeel. De schout-bij-nacht staat in rang gelijk met generaal-majoor bij het leger. Eertijds had de schout-bij-nacht tot taak,...

Lees verder
1933
2021-05-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schout-bij-nacht

Laagste rang van de → vlagofficieren. Zie ook → Onderscheidingsteekenen en → Zeeofficieren. De aanspreektitel is s. Hij staat in rang gelijk met den generaal-majoor van het leger.

Lees verder
1928
2021-05-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Schout-bij-nacht

De officieren der Kon. Ned. Marine worden onderscheiden in subalterne officieren, hoofdofficieren en opper- of vlag-officieren; deze laatsten zijn admiraal, vice-admiraal en schout-bij-nacht. Zij voeren gewoonlijk het bevel over een vloot, een groter of een kleiner eskader. De schout-bij-nacht is het laagst in rang in deze groep. Zijn vlag is een...

Lees verder
1919
2021-05-08
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Schout-bij-nacht

vlagofficier, in rang volgend op den vice-admiraal, eig. de schout, die bij nacht dienst doet, plaatsvervangend schout, hier dus plaatsvervangend officier, welk laatste woord trouwens vroeger ook gebruikt werd voor rechterl. ambtenaren. Verg. verder het art. Schout. Oorspr. is het een algemeenere titel geweest, en dan eenigszins te vergelijken met...

Lees verder
1916
2021-05-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schout-bij-Nacht

Schout-bij-Nacht - (Eng.: rear-admiral; Fr.: contre-adm.; Duitsch: Konter-Admiral). Titel reeds in 1603 bij een koopvaardijvloot, later (1607—14) bij de oorlogsvloot in gebruik,voor het hoofd van een gedeelte der vloot:. de achterhoede. De onderscheidingsvlag van een S.-b.-N. is een klein Ned. vlaggetje, met in't het rood : 2 witte sterren. Het woo...

Lees verder
1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SCHOUT-BIJ-NACHT

SCHOUT-BIJ-NACHT - m. (schouten-bij-nacht, schout-bij-nachts), (zeew.) hoofdofficier bij de marine in rang volgende op den vice-admiraal; de schout-bij-nacht beveelt de voor- of achterhoede en geleidt de vloot in den opgegeven koers ; vroeger moest hij des nachts toezicht over de vloot houden, en vandaar de naam.

1870
2021-05-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schout-bij-nacht

Schout-bij-nacht is de laagste rang der vlagofficieren, gelijkstaande met dien van generaal-majoor bij de landmagt. Te voren moest de schout-bij-nacht gedurende den nacht het toezigt houden op de vloot; vandaar de naam. Hij voert zijne vlag aan de bezaanssteng, en kommandeert doorgaans de vóór- of achterhoede eener vloot. — In vroegeren tijd werd e...

Lees verder