Synoniemen van Schout

    • schoutendiender
2019-11-22

Schout

Schout [Middelned. scholt of schult, verplichting], vertegenwoordiger van de heer in juridische zaken; oorspronkelijk zowel in de hoge als in de lage rechtskringen. Later was de schout de vertegenwoordiger van de landsheer bij lage gerechten en stond hij onder de → baljuw, de → drost of de → amman. Het ambachts- of schoutengerecht bestond uit schout en → schepenen. In Friesland stond de schout aan het hoofd van een → honderdschap. In de steden vormden schout en schepenen het stadsgerec...

2019-11-22

Schout

Voorzitter van de rechtbank, die benoemd werd door de heer van een gebied.

2019-11-22

schout

schout - zelfstandig naamwoord 1. hoofd van gerecht en politie in vroeger tijden ♢ Amsterdam werd geregeerd door schout en schepenen 1. dat mag ik voorbij de deur van de schout dragen [dat is geoorloofd, wettig] Zelfstandig naamwoord: schout de schout de schouten

2019-11-22

SCHOUT

SCHOUT - m. (-en), gerechtelijk beambte, baljuw ; (oudt. inz.) commissaris van politie (tot voor een paar jaren in Indië het gewone woord ; thans afgeschaft); —(spr.) dat mag ik de deur van den schout voorbijdragen, wat ik doe is zeer geoorloofd, wettig; — (gew.) marktmeester belast met den verkoop van iets : aardappelschout; — (gew.) een aanzienlijke boer, scholteboer.

2019-11-22

Schout

Schout - vroeger een ambtenaar, vertegenwoordiger van den landsheer in de schoutengerechten ; te zamen met schepenen oefende hij civiele en voluntaire jurisdictie; hij had behalve rechtsprekende ook bestuursfuncties, en is te vergelijken met den hedendaagschen burgemeester, commissaris van politie, president van een waterschap, officier van justitie. In zijn bestuursfuncties werd hij door ambachtsbewaarders, heemraden, gezworenen, of hoe zij geheeten mogen hebben, ter zijde gestaan. Oudtijds was...

2019-11-22

Schout

Vertegenwoordiger van den landsheer en als zoodanig voorzitter van het gerecht (schepengerecht, → Schepen). Soms wisten steden het recht den schout aan te stellen te verkrijgen. De positie van den s. is analoog met die van den → baljuw. Het ambt werd dikwijls in leen gehouden (erfelijk). De s. zorgt o.a. voor de tenuitvoerlegging van vonnissen.Hermesdorf.