Wat is de betekenis van Openbare weg?

2024-06-16
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

openbare weg

weg die voor iedereen toegankelijk is; weg als onderdeel van het verkeersnet. Voorbeelden: Het rijbewijs is een officieel document dat het recht geeft een auto op een openbare weg te besturen. De Standaard, 1996 De gemeente kan ambtshalve overgaan tot de verwijdering van om het even welk ongeoorloofd geplaatst voorwerp op de o...

2024-06-16
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Openbare weg

De openbare weg is de weg die voor iedereen toegankelijk is. Hieronder vallen de rijbaan, eventueel onderverdeeld in rijstroken, fietspaden of -suggestiestroken, bermen en trottoirs. Ook (on)verharde paden vallen onder de openbare wegen.Openbare wegen bestaan altijd uit een rijbaan, het verharde deel dat is ingericht voor voertuigen. Afhankelijk va...

2024-06-16
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Openbare weg

Een openbare weg is een weg die op de wegenlegger staat of een weg waar iedereen vrije toegang toe heeft.

2024-06-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Openbare weg

(Ned. recht). Deze materie is geregeld in de Wegenwet van 31 Juli 1930, Stbl. 342. Een o. w. geeft in het algemeen aan een ieder de bevoegdheid tot verkeer over den grond, met inachtneming van de beperkingen door de daartoe bevoegde organen gesteld, terwijl bij een arrest van den Hoogen Raad d.d. 3 Febr. 1928 (W. v. h. R. nr. 11611) is beslist, dat...

2024-06-16
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Openbare weg

Openbare weg, - weg, welke door den eigenaar {particulier of overheid) tot algemeen gebruik is bestemd. Heeft hij deze bestemming eenmaal gekregen, dan kan volgens den Hoogen Raad {17 Mrt. 1913, W. 9478) alleen het openbaar gezag, aan hetwelk de zorg en het toezicht op de wegen is opgedragen, de openbaarheid van den weg, geheel of gedeeltelijk, wed...

2024-06-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

openbare weg

weg die dient voor het openbaar verkeer. Onder wegen worden mede verstaan voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen, andere banen voor beperkt gebruik en bruggen. In Nederland is een weg openbaar (art. 4 Wegenwet): 1. wanneer deze na het tijdstip van 30 jaar voor 1.10.1932 gedurende 30 achtereenvolgende jaren voor een iede...