2019-12-09

Openbare weg

De openbare weg is de weg die voor iedereen toegankelijk is. Hieronder vallen de rijbaan, eventueel onderverdeeld in rijstroken, fietspaden of -suggestiestroken, bermen en trottoirs. Ook (on)verharde paden vallen onder de openbare wegen. Openbare wegen bestaan altijd uit een rijbaan, het verharde deel dat is ingericht voor voertuigen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid verkeer, kunnen rijstroken worden gemarkeerd. In de meest ideale situatie liggen aan weerszijden van de rijbaan, door m...

2019-12-09

Openbare weg

Een openbare weg is een weg die op de wegenlegger staat of een weg waar iedereen vrije toegang toe heeft.

2019-12-09

Openbare weg

Openbare weg, - weg, welke door den eigenaar {particulier of overheid) tot algemeen gebruik is bestemd. Heeft hij deze bestemming eenmaal gekregen, dan kan volgens den Hoogen Raad {17 Mrt. 1913, W. 9478) alleen het openbaar gezag, aan hetwelk de zorg en het toezicht op de wegen is opgedragen, de openbaarheid van den weg, geheel of gedeeltelijk, weder opheffen. — Bij arrest van 28 Nov. 1913, W. 9574 onderscheidt de H. R. tusschen het zakelijk recht van openb. weg en de gelegenheid, die het publ...

2019-12-09

Openbare weg

(Ned. recht). Deze materie is geregeld in de Wegenwet van 31 Juli 1930, Stbl. 342. Een o. w. geeft in het algemeen aan een ieder de bevoegdheid tot verkeer over den grond, met inachtneming van de beperkingen door de daartoe bevoegde organen gesteld, terwijl bij een arrest van den Hoogen Raad d.d. 3 Febr. 1928 (W. v. h. R. nr. 11611) is beslist, dat een eigenaar-particulier een weg kan bestemmen tot o. Wt., doch alleen met medewerking van de overheid. Gewoonlijk zijn o. w. het eigendom van de ove...