Wat is de betekenis van Openbare orde?

2007
2021-05-16
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Openbare orde

De openbare orde is de situatie van vreedzaam samenleven van alle leden van de samenleving, gekenmerkt door afwezigheid van vijandigheden, rebellie, opstanden, rellen of ander gedrag dat een ordelijk leven kan verstoren. Tot de inbreuken op openbare orde worden bijv. gerekend het dragen van wapens, optreden van paramilitaire eenheden, het dragen va...

Lees verder
2006
2021-05-16
Basisboek integrale veiligheid

Begrippenlijst uit basisboek integrale veiligheid

Openbare orde

Het normale en rustige verloop van het lokale gemeenschapsleven.

1973
2021-05-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

openbare orde

vage rechtsterm met wisselende betekenis in verschillende rechtsgebieden. In het privaatrecht wordt gedoeld op rechtsregels van zo fundamenteel belang, dat bij niet-nakoming de maatschappelijke orde zou worden aangetast (→dwingend recht); zo kunnen rechtshandelingen nietig worden verklaard wegens strijd met de openbare orde. In het internation...

Lees verder
1949
2021-05-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Openbare orde

(1), maatschappelijke orde. Zo bv. in het Sw. boek II, titel V (delicten ter verstoring van orde en rust) en in de Wet houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de O. van 19 Juli 1934, Sw. 405; (2) de regels van dwingend recht, d.w.z. die regels, waarbij het alg. belang rechtstreeks is betrokken (bv. art. 14 van de Wet houdende Algemeene Be...

Lees verder
1933
2021-05-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Openbare orde

(recht) is het deel van het recht, dat beschermt de onaantastbare belangen eener rechtsgemeenschap, o.m. het staatsen strafrecht, de strafvordering, ten deele de burgerlijke rechtsvordering, de regelen betreffende huwelijk, staat en bevoegdheid der personen, ten slotte het dwingend recht, voor zoover het dit karakter ontleent niet aan stellige wets...

Lees verder
1916
2021-05-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Openbare orde

Openbare orde. - Volgens art. 14 der wet houdende Algemeene Bepalingen kan aan wetten, die op de publieke orde of goede zeden betrekking hebben, haar kracht niet ontnomen worden door daarmede strijdige handelingen of overeenkomsten. Ook in andere artt. (zie b.v. 194 en 1373 B. W.) ontzegt de wet aan handelingen in strijd met de o. o. bindende krach...

Lees verder