Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Balans

betekenis & definitie

Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, instelling of persoon. De balans is altijd een momentopname. Een balans is samen met de winst- en verliesrekening, en de toelichting op deze stukken, een onderdeel van het jaarverslag.

Een balans bestaat uit twee gedeelten en moet altijd met elkaar in evenwicht zijn. Wanneer beide kanten niet met elkaar in evenwicht zijn is er een fout gemaakt in het proces van het opstellen van de balans. De linkerkant om de balans wordt ook wel activa genoemd, de rechterkant wordt passiva genoemd (scrontovorm) . De activa worden gevormd door bezittingen zoals goederen, gebouwen en geldtegoeden. De passiva worden gevormd door het eigen vermogen en het vreemd vermogen (schulden).

Met de balans kan informatie verkregen worden betreft het vermogen van een organisatie op een bepaalde datum. In de meeste gevallen is deze datum 31 december. Het eigen vermogen wordt berekend door de schulden van de bezittingen af te trekken.Het periodiek opstellen van een balans is verplicht voor rechtspersonen. De mate van de gedetailleerdheid en de omvang van de publicatieplicht kan per rechtspersoon verschillend zijn. Naast ondernemingen kunnen ook gezinnen een balans opstellen om inzicht te krijgen in de bezittingen en het vermogen. Dit komt echter niet vaak voor.

De volgende posten zijn op deze volgorde te vinden op de activa-kant (debet):
-Vaste activa (gebouwen, grond, machines)
-Vlottende activa (handelsvoorraad, debiteuren)
-Liquide middelen (kas, bank)

De volgende posten zijn op deze volgorde te vinden op de activa-kant (credit):
-Eigen vermogen
-Voorzieningen
-Vreemd vermogen (hypotheek, crediteuren)